Foto: Adam Folcker Foto: Ciprian Gorga Foto: Ciprian Gorga

VA-utbyggnad

VA-utbyggnad är när kommunen bygger ut kommunalt vatten och avlopp (VA) i ett område med befintlig bebyggelse. Det innebär att fastigheterna får dricksvattenledningar med kommunalt vatten från vattenverket och spillvattenledningar som leder avloppsvattnet till kommunens reningsverk.

Att ersätta gamla enskilda avlopp innebär mindre utsläpp i naturen av både farliga bakterier och ämnen som leder till övergödning av sjöar och vattendrag.

VA-utbyggnad sker utifrån kommunens VA-utbyggnadsplan för perioden 2022-2032. Planen omfattar 40 VA-utbyggnadsområden. Kommunens VA-utbyggnadsplan har tagits fram gemensamt av förvaltningen för Teknik, Samhällsbyggnadskontoret och Bygg & miljöförvaltningen.

Urvalet av VA-utbyggnadsområden har gjorts utifrån praxis för tillämpningen av Lagen om allmänna vattentjänster 6 §. Ordningsföljden har gjorts utifrån områdenas behov, bidrag till samhällsutvecklingen och sju ytterligare påverkansfaktorer. Begreppet VA-utbyggnad ersätter det som tidigare kallades VA-sanering. Länk till VA-utbyggnadsplanen finns längst ned på sidan. 

Aktuella VA-utbyggnadsprojekt

Följande områden har VA-utbyggnadsprojekt i olika stadier (se förklaring av projektstadierna längre ner på den här sidan). Klicka på respektive område för att se projektsidan med uppdaterad information om projektet (områdesnumren är från utbyggnadsplanen 2022-2032): 

Genomförande

Älvsåker etapp 4
Torred

Detaljprojektering

Hanhals väster om E6
Hagryd-Dala

Förstudie

Släps-Högås
812 Hamragårdsvägen
405 Lerberg
513 Hanhals öster om E6
305 Runsås 
401 Alafors
407 Voxlöv
803 Kläppa
804 Buared
216 Sönnerbergen

Avtalsanslutna ledningsnät och VA-föreningar

I många VA-utbyggnadsområden finns sedan tidigare avtalsanslutna fastigheter eller VA-föreningar. Det innebär att många fastigheter redan nu har tillgång till kommunalt VA via privata eller föreningars ledningsnät, som i sin tur är anslutna till kommunens ledningsnät. I vissa fall kan VA-föreningar finnas kvar som förut efter VA-utbyggnad medan i andra fall innebär VA-utbyggnad att fastigheters och föreningars ledningar måste övertas av kommunen. Övertagande av ledningsnät vid VA-utbyggnad kan göras av följande orsaker:

  • utifrån föreningens eller fastighetsägares önskemål
  • för att kommunen behöver ha ledningar genom ett område för att ordna VA i områden längre bort, bortom området där ledningarna övertas

Länk till kommunens Riktlinjer för övertagande av VA-anläggning från avtalsansluten VA-förening finns längst ned på sidan.

VA-utbyggnad steg för steg

För var och ett av VA-utbyggnadsområdena genomförs i tur och ordning ett VA-utbyggnadsprojekt, för att förse fastigheter med anslutning till kommunalt VA. Varje VA-utbyggnadsprojekt genomgår fyra stadier:  

  • Förstudie: Inför varje VA-utbyggnadsprojekt genomförs en förstudie. Syftet med förstudien är att föreslå budget och tidsplan och att avgöra vilka fastigheter som ska ingå i kommunens ledningsnät och vilka vattentjänster varje fastighet ska få. De vattentjänster som finns är kombinationer av: Dricksvatten, Spillvatten (köks- och toalettavlopp), Dagvatten fastighet och Dagvatten gata. Dagvatten innebär avrinning från nederbörd. Under förstudien hålls samråd för att avgöra hur avtalsanslutna fastigheter och VA-föreningar ska påverkas av VA-utbyggnaden. Förstudien bör göras flera år före genomförande av projektet för att möjliggöra framförhållning för både fastighetsägare och kommunens projekt- och byggverksamhet. 
  • Detaljprojektering: Under detaljprojekteringen ansöker kommunen om nödvändiga tillstånd för ledningsbyggande och pumphus. Ritningar och beskrivningar över det framtida VA-systemet upprättas och en upphandling av entreprenör för byggnationen görs.
  • Genomförande: En entreprenör bygger det nya ledningsnätet enligt kommunens ritningar. Kommunen följer arbetet och kontrollerar att det byggs enligt beskrivningarna. När ledningsnätet är utbyggt och testat meddelar kommunen förbindelsepunkter till fastigheterna i området. Därefter faktureras fastigheterna anläggningsavgift enligt kommunens VA-taxa. Länk till kommunens VA-taxa finns längst ned på sidan.
  • Projektavslut: En kontroll görs av att alla ledningar och anläggningar kommit in i kommunens digitala VA-karta. I anslutningsregister och faktureringsregister kontrolleras så att fastigheterna har registrerats för rätt tjänster och betalat enligt VA-taxan. Informationen kompletteras vid behov. Projektet utvärderas för att lära av framgångar och misstag inför framtida projekt.

Tidsplan

Tidsplan anges på respektive projektsida (klicka på områdesnamnen ovan). Observera att tidsplanerna är preliminära och kan komma att ändras. Ändringar kan bero på att VA-planeringen, utredningarna eller samråd med avtalsanslutna fastigheter inte hinner bli klara i tid. De kan också bero på svåra geotekniska förhållanden eller att kommunen måste invänta beslut från andra myndigheter, till exempel: Lantmäteriet, Länsstyrelsen eller kommunens Bygg & Miljöförvaltning. Inför VA-utbyggnad behövs bland annat: ledningsrätt, strandskyddsdispens och bygglov.

Syftet med VA-utbyggnad

VA-utbyggnad genomförs utifrån Kungsbacka kommuns VA-utbyggnadsplan, som fastställts i kommunfullmäktige 2020-09-08. Enligt lagen om allmänna vattentjänster § 6 är kommunen skyldig att tillhandahålla vattentjänster i områden med tätare bebyggelse utifrån de behov som finns i respektive område. VA-utbyggnad generellt behövs också som en del i arbetet med att uppnå miljökvalitetsnormer för vattenförekomster, främst genom att minska utsläpp av näringsämnen till recipienter som inte uppnår god ekologisk status. 

I samband med VA-utbyggnad utökas kommunens verksamhetsområden för vatten-, spill- eller dagvatten, vilket innebär ett skötselansvar och möjlighet för kommunen att ta ut avgifter enligt VA-taxan.

Frågor och svar

Frågor och svar om VA-utbyggnad  

Allmän information läggs upp på denna sida, under Frågor och svar eller under respektive projekt. Ytterligare frågor kan ställas via e-post nedan.

Frågor om specifika projekt i förstudiefas besvaras i samband med det inbokade mötet, på internetsidan eller via e-post. Vi har tyvärr inte möjlighet att svara på områdesspecifika frågor tidigare, eftersom planeringen avgörs först under förstudien.

Kontakt

teknik.va-utbyggnad@kungsbacka.se