Frågor och svar om VA-utbyggnad

Här samlar vi vanliga frågor och svar kring VA-utbyggnad och VA-anslutning i Kungsbacka.
 • När blir jag ansluten?

  +

  Anslutning kan ske först efter att ledningsnätet är utbyggt och testat. Då skickar kommunen ut en karta som redovisar förbindelsepunkter där anslutningen kan göras. Därefter är det tillåtet att ansluta och anläggningsavgiften faktureras. Tidsplanen för VA-utbyggnadsprojekten framgår av respektive projektsida.  I den mån det är bestämt när anslutning är möjlig i respektive område eller delområde, anges det på projektsidan. 

 • När ska jag betala avgift för anslutningen?

  +

  När kommunen med en VA-karta förmedlat den slutgiltiga förbindelsepunkten fakturerar kommunen anläggningsavgiften enligt gällande VA-taxa, som ska betalas inom en månad. På projektsidan för respektive VA-utbyggnadsprojekt anges tidpunkt för anslutning. Det finns ingen närmare tidpunkt bestämd än den som anges där. 

  Detta gäller speciellt efter att kommunen tagit över VA-föreningens ledningar: 

  Om din fastighet är ansluten till ett ledningsnät som tillhör en VA-förening kommer kommunen att samråda med föreningen och fastighetsägarna om vad som ska tas över. I samband med det kommer information till VA-föreningen om när ett övertagande ska göras. Om din fastighet ligger på ett ledningsnät som tas över kommer kommunen först att betala föreningen eller fastigheten som äger ledningsnätet och därefter ska fastighetsägarna i VA-föreningen betala anläggningsavgift enligt VA-taxaDet finns riktlinjer för övertagande av avtalsanslutna VA-ledningsnät.

 • Vad kostar anslutningen?

  +

  För område som blir verksamhetsområde så avgörs avgifterna utifrån kommunens VA-taxa, som är beslutad i kommunfullmäktige. På sidan om VA-taxa finns exempel på anläggningsavgifter och brukningsavgifter för VA.

  Om du redan har betalt lägenhetsavgift till VA-föreningen eller kommunen för vatten och avlopp anger du sifran 0 i fältet Antal lägenheter/bostadsenheter i VA-kalkylatorn.

  Vad kostar anslutningen

 • Varför ska jag betala igen? Jag har redan kommunalt VA via avtal.

  +

  När fastigheten blir kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp gäller VA-taxan fullt ut. Avgifterna framgår av VA-taxan. Vissa delar av taxan kan vara betalda vid avtalsanslutningen. Mer om detta kan framgå i anslutningsavtalet som kommunen hittills har haft med fastigheten eller fastigheterna.

 • Hur blir det med LTA-pumpen?

  +

  I områden där kommunen äger ledningsnätet, som är LTA system (lättrycksavlopp) ansvarar fastighetsägaren för nedgrävning av pumpbrunn och elförsörjning medan kommunen ansvarar för själva pumpbrunn och pumpen. I områden som inte är kommunalt verksamhetsområde för spillvatten, eller där ledningarna i förbindelsepunkten inte är tryckledningar utan självfallsledningar ansvarar fastighetsägaren för pumpbrunn. Om du redan har en LTA-pump kan den eventuellt bli övertagen av kommunen. 

 • Vad avgör om jag får dricksvatten, spillvatten (avlopp) och dagvatten?

  +

  Behoven för ett antal fastigheter i ett sammanhängande område avgör vilka tjänster kommunen ansvarar för i området. Om fastigheten ingår i ett område där vissa kommunala vattentjänster finns, ska fastigheten ansluta till dessa tjänster om den inte kan ordna bättre lösningar på annat sätt. Normalt är de kommunala vattentjänsterna de bästa lösningarna för VA-försörjning för fastigheter inom kommunalt verksamhetsområde för VA. För varje område och delområde gör vi i förstudien behovsutredningar för de olika vattentjänsterna. 

 • Vad händer med mina enskilda vatten- och avloppsanläggningar?

  +

  Om fastigheten ingår i ett område där vissa kommunala vattentjänster finns, ska fastigheten ansluta till dessa tjänster om den inte kan ordna bättre lösningar på annat sätt. Normalt är de kommunala vattentjänsterna de bästa lösningarna för VA-försörjning för fastigheter inom kommunalt verksamhetsområde för VA. För nyare enskilda anläggningar kan under vissa förutsättningar en ersättning betalas ut för onyttigbliven anläggning. Kommunen beviljar normalt inte att man använder enskilt avlopp när det finns kommunalt avlopp. 

  Onyttigbliven anläggning

 • Måste jag ansluta mig?

  +

  Om huvudmannen beslutar om att upprätta verksamhetsområde där din fastighet ingår behöver du betala avgifterna för de vattentjänster som verksamhetsområdet avser.  

  Undantag kan göras för dricksvatten om fastighetsägaren visar att de har en lösning som är bättre än kommunens. Fastighetsägaren ska själv bekosta provtagning och undersökning av eget vatten. 

 • Vad är ett kommunalt verksamhetsområde?

  +

  Verksamhetsområde är geografiska områden inom vilka kommunen ansvarar för en viss vattentjänst. De olika typer av vattentjänster som finns är vatten, spillvatten och dagvatten. Omfattning och storlek på verksamhetsområden för de olika vattentjänsterna kan således variera. Men ofta sammanfaller verksamhetsområden för vatten och spillvatten i Kungsbacka, men verksamhetsområdet för dagvatten skiljer sig och är betydligt mindre.

  De geografiska områden som blir verksamhetsområden för en eller flera av vattentjänsterna beslutas av kommunfullmäktige. VA-huvudmannen, genom förvaltningen för Teknik, är enbart skyldig att ordna med de vattentjänster som verksamhetsområdet avser. Fastighetsägarna inom verksamhetsområdet är avgiftsskyldiga för de vattentjänster som verksamhetsområdet där fastigheten ligger omfattas av.

  Grunden för att etablera ett verksamhetsområde i en bebyggelse ska vara en behovsprövning av vattentjänsten. Avgifterna som gäller inom ett verksamhetsområde regleras i kommunens VA-taxa, som beslutas av kommunfullmäktige.

 • Vad innebär en anslutning genom avtal utanför verksamhetsområde?

  +

  Fastigheter som ligger utanför kommunens verksamhetsområde kan via avtal ges möjlighet att ansluta till de allmänna ledningarna för vatten och/eller spillvatten. Kommunen måste alltid göra en bedömning om en inkoppling kan ske utifrån kapacitet och belastning på det allmänna ledningsnätet. Detta så att anslutningen utanför verksamhetsområde inte medför en negativ påverkan på VA-huvudmannens ansvar och skyldigheter inom verksamhetsområdet.

  Om kommunen bedömer att en inkoppling kan ske ska ett avtal upprättas mellan kommunen och fastighetsägaren eller föreningen. I avtalet regleras vad som ska gälla för anslutningen och vilka avgifter som ska betalas.

  Om flera fastigheter ska anslutas via avtal måste de bilda en förening. Föreningsformen kan vara en ekonomisk förening eller samfällighetsförening. I Kungsbacka rekommenderar vi bildandet av samfällighetsförening.

 • Varför kommer en VA-utbyggnad nu när flera fastigheter nyligen har byggt enskilda anläggningar?

  +

  Eftersom fastigheten måste ha en fungerande anläggning för vatten och avlopp måste en övergång till kommunalt ske vid någon tidpunkt i ett VA-utbyggnadsområde. Det finns ingen tidpunkt när alla VA-anläggningar är gamla samtidigt. För VA-utbyggnadsområden som ligger tidigt i VA-utbyggnadsplanen beklagar vi att det inte är så lång framförhållning.

 • Kan VA-föreningen finnas kvar?

  +

  Om fastighetsägarna vill detta och det är en hållbar lösning och om kommunen inte behöver ha ledningar genom föreningens område för att nå ytterligare områden, kan VA-föreningen finnas kvar.

  Däremot, om inte alla fastighetsägarna vill eller om kommunen behöver ha ledningar för att nå andra områden genom föreningens område, eller om VA-föreningen av annan ledning inte är en hållbar lösning, så behöver kommunen ta över ledningsnätet och införa verksamhetsområde för VA.

 • Kan ytterligare fastigheter anslutas till en VA-förening där det ännu inte är bestämt om kommunen ska överta ledningsnät?

  +

  Så länge VA-föreningen äger ledningsnätet finns det möjlighet att ansluta fastigheter om kommunen i övrigt kan godkänna det. Då är det viktigt att fastighetsägarna känner till:

  Det finns ingen garanti att man vid ett eventuellt övertagande får tillbaka pengar som man tidigare har betalt till VA-föreningen.

 • När blir nästa utredning/möte/byggarbete i mitt område?

  +

  Vi lägger alltid ut uppdaterad information på projektsidorna. Titta på sidan om VA-utbyggnad, därifrån finns VA-utbyggnadsområdena länkade.

  Om ditt område inte finns med bland länkarna, så ligger det längre fram så att det ännu inte finns någon tidsplan. För områden utan tidsplan, titta i VA-utbyggnadsplanen. Där framgår vilken ordningsföljd VA-utbyggnadsområdena är tänkta att byggas ut.

 • Undersöker kommunen alltid VA-föreningars ledningsnät i VA-utbyggnadsområden i förstudien?

  +

  VA-föreningars ledningsnät undersöks bara om det behövs. Om inte fastighetsägarna vill att ledningsnätet ska tas över och det inte finns annan anledning så görs ingen undersökning.

 • Varför behöver kommunen ta över ledningar från VA-föreningar?

  +

  Praxis för tillämpning om lagen om allmänna vattentjänster §6 har förändrats från att lagen började gälla 2007 och fram till ungefär 2012. Det innebär att kommunen idag har ett större ansvar för att alla fastigheter i ett VA-utbyggnadsområde ska ha tillgång till kommunalt vatten och avlopp utifrån de behov som finns på respektive fastighet. Det kan ibland innebära att ledningsnät behöver tas över för att kommunen ska kunna följa lagen och nå ut till befintliga fastigheter och eventuella framtida avstyckningar.