Riktlinjer för övertagande av avtalsanslutna VA-ledningsnät

Kommunens riktlinjer för övertagande av avtalsanslutna VA-ledningsnät antogs av nämnden för Teknik 17 juni 2020. De syftar till att övertagandet ska bli så likvärdigt och rättvist som möjligt för fastighetsägare.

Kungsbacka kommun växer. Vi är en av de kommuner i Sverige som bygger ut kommunalt vatten och avlopp mest. Det finns även många VA-föreningar som byggt vatten och avlopp i egen regi och sedan via avtal anslutit anläggningen till kommunens ledningar. 

Övertagande

Ledningsnät övertas endast i VA-utbyggnadsområden och endast då alla fyra punkterna nedan stämmer för området:

  1. Fastighetsägare inom ett avgränsat område med avtalsanslutna fastigheter saknar en enhällig önskan eller förutsättningar att långsiktigt driva, underhålla, bygga ut och förnya ett ledningsnät och dess anläggningar, eller kommunen behöver ha ledningar genom området för att försörja andra befintliga eller framtida bebyggelseområden med vattentjänster.
  2. Samråd med VA-föreningarna har genomförts.
  3. Möjligheten att fortsatt ha föreningsägda ledningsnät i området har diskuterats och övervägts.
  4. Beslut om övertagande av ledningsnät har fattats av nämnden för Teknik.

Ekonomi

Varje VA-förenings anläggning är unik. Riktlinjerna anger enligt vilka principer man ska beräkna ekonomin kring övertagandet så att det blir så likvärdigt och rättvist som möjligt både för varje fastighetsägare och för VA-kollektivet som helhet, se bild nedan.

Kommunen betalar ut ersättning för övertaget ledningsnät till VA-föreningen. Föreningen fördelar pengarna till fastighetsägarna. Fastighetsägarna betalar efter övertagandet anläggningsavgift till kommunen enligt gällande VA-taxa (tomtyteavgift, fastighetsavgift och servisavgifter). 

Summan av fastigheternas anläggningsavgifter avseende de ändamål fastigheterna har via föreningen (frånsett lägenhetsavgifter) ska motsvara summan av kommunens utgifter i samband med övertagandet av VA-anläggningen. Det innebär att de anläggningsavgifter som tas in från fastigheterna inom en övertagen VA-förening till hundra procent används inom den övertagna VA-anläggningen.  

Det av anläggningsavgifterna - avseende de ändamål fastigheterna har via föreningen (frånsett lägenhetsavgifter) - som inte behövs för undersökningar och åtgärder är den summa som utgör ersättning till föreningen för övertagen VA-anläggning. Ju mindre undersökningar och åtgärder som kommunen behöver göra på ett ledningsnät, desto högre blir ersättningen till föreningen vid övertagandet. 

Du hittar riktlinjerna under Dokument nedan.

Frågor och svar

Vid frågor kontakta