Frågor och svar om riktlinjer för övertagande av VA-anläggning

Vilka föreningar gäller detta? 

Ledningsnät som kommunen övertar är ledningsnät inom VA-utbyggnadsområden där inte alla fastighetsägare vill fortsätta via föreningen eller där kommunen behöver ha ledningar genom området. Läs mer om VA-utbyggnad här.

Vem bestämmer att en VA-förening ska tas över? 

Ett övertagande sker alltid i samråd med föreningens medlemmar för att hitta den bästa lösningen för alla berörda parter.  Det slutgiltiga beslutet fattas av nämnden för Teknik. Ett övertagande sker endast med avsikt att säkerställa god försörjning av vattentjänster för samtliga fastigheter inom områden där kommunen har ansvar för en eller flera vattentjänster.

Vad innebär det för kostnader för mig som enskild fastighetsägare? 

Alla som ansluter sig till kommunala vattentjänster betalar en anläggningsavgift läs mer här. Anläggningsavgiften består av fyra delar: servisavgift, tomtyteavgift, fastighetsavgift samt lägenhetsavgift. Om lägenhetsavgiften betalats i samband med VA-föreningens anslutning ingår inte den i avgiften som fastighetsägaren ska betala.

Eventuell ersättning för övertagande av en VA-anläggning betalar kommunen till VA-föreningen. Hur mycket som tillfaller den enskilda fastighetsägaren är därefter upp till föreningen. 

Måste alla fastighetsägare i VA-föreningen vara överens vid ett övertagande? 

Nej, övertagande sker antingen för att kommunen måste ha ledningar genom området för att försörja ytterligare fastigheter med vatten och avlopp eller för att fastighetsägarna inte är ense eller inte har förutsättningar att driva ett föreningsägd VA-anläggning.   

Vart vänder jag mig om jag inte är överens med min förening? 

Fastighetsägare inom föreningen vänder sig till föreningens styrelse, som ansvarar för föreningen. Kommunen ansvarar inte för föreningens ekonomi eller fördelning av avgifter och resurser varken före eller efter övertagandet. Kommunen ansvarar för ledningsnätets drift först efter att det är övertaget. 

Går det att överklaga ett beslut om kostnaden för en enskild fastighetsägare? 

Önskar den enskilda fastighetsägaren överklaga nämndbeslut angående övertagande av VA-anläggning eller ersättning som utgår i samband med detta gäller samma som för övriga nämndbeslut. Kommunen betalar ut ersättning till föreningen som sedan fördelar den på ett rättvist sätt till fastighetsägarna. Hur mycket varje fastighetsägare får är därför ingenting som kommunen bestämmer.

VA-taxan är beslutad av kommunfullmäktige och gäller alla som ansluter sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Denna kan överklagas i Mark- och miljödomstolen.

Påverkas ersättningen vid övertagande om VA-föreningen har gjort ledningsdragning själva istället för att anlita en entreprenör?

Nej, ersättningens belopp påverkas inte av vem som har byggt ledningsnätet eller vad man har gjort själv respektive anlitat entreprenör för, så länge ledningsnätet har en tillräcklig standard.

Fördelas ersättning för övertaget ledningsnät till alla fastigheter som i framtiden kan kopplas till VA-föreningens ledningsnät?

Nej, ersättning för övertaget ledningsnät betalas ut till föreningen att fördelas till medlemmarna. Beloppet beräknas endast utifrån de fastigheter som är medlemmar i VA-föreningen.