VA ordförklaringar

ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Kungsbacka kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning. En lokal föreskrift som reglerar ansvar för anslutning till och användning av den allmänna VA-anläggningen.

Allmän VA-anläggning En VA-anläggning över vilken en kommun har rättsligt bestämmande och som har ordnats och används för att uppfylla skyldigheter enligt Lagen om allmänna vattentjänster.

Anläggningsavgift Engångsavgift som ska täcka en kostnad för att ordna en allmän VA-anläggning.

Avloppsvatten Spillvatten, kylvatten, dagvatten och dräneringsvatten för fastigheter inom detaljplanelagt område.

Brukningsavgift Periodisk avgift som ska täcka drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar och andra kostnader för en allmän VA-anläggning som inte täcks av en anläggningsavgift.

Dagvatten Ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten från tak, gator och andra ytor.

Dricksvatten Kallvatten för hushållsändamål. Dricksvatten klassificeras som livsmedel och faller under livsmedelslagstiftningen.

Dräneringsvatten Vatten som avleds i mark via rörledning, dike eller dräneringsskikt.

Duplikatsystem Ledningssystem med skilda rörledningar för spillvatten och dagvatten.

Enskild VA-anläggning En VA-anläggning som inte ingår i en allmän VA-anläggning.

Fastighetsavgift Avgift i anläggningsavgiften.

Förbindelsepunkt Gränsen mellan en allmän VA-anläggning och en VA-installation, oftast satt 0,5 meter utanför fastighetsgräns.

Huvudman Den som äger en allmän VA-anläggning.

LAV Lagen om Allmänna Vattentjänster (2006:412). Gäller from 1 januari 2007 och ersatte tidigare vattentjänstlagar, VAL 1970 och VAL 1955.

LOD Lokalt omhändertagande av dagvatten, vilket innebär att dagvattnet tas omhand så nära källan som möjligt. Dagvattnet tas omhand på helt eller delvis på den privata tomtmarken till exempel med en stenkista eller stuprörsutkastare.

LTA-pumpenhet Lätt trycksatt avloppsystem som möjliggör anslutning till trycksatt ledning.

Lägenhetsavgift Årlig fast avgift per lägenhet, bostad eller lägenhetsekvivalent.

Nyttighet En tjänst som huvudmannen tillhandahåller för ändamålen vatten, dag- och spillvatten.

Recipient Vattendrag som används som mottagare av renat eller orenat dag- och spillvatten, till exempel bäck, sjö eller hav.

Separerat system Ledningssystem med skilda ledningar för spillvatten och dagvatten.

Servisavgift Avgift i anläggningsavgiften vars storlek beror på antalet anslutna ändamål (vatten, dag- och spillvatten).

Servisledning Ledning som ansluter fastighetens VA-installation till huvudmannens ledning.

Spillvatten Förorenat vatten från hushåll (toalett, bad/dusch, disk och tvätt) och andra verksamheter (industrier, serviceanläggningar och dylikt).

Tillskottsvatten Allt vatten som späder ut spillvatten. Tillskottsvatten kan bestå av felaktigt anslutet dagvatten och vatten som läcker in i ledningssystemet från marken.

Tomtyteavgift Avgift i anläggningsavgiften vars storlek beror på fastighetens yta.

Tryckstegring Pumpstation avsedd att höja vattentrycket i ledningsnätet.

VA-anläggning En anläggning som har till ändamål att tillgodose behov av vattentjänster för bostadshus eller annan bebyggelse.

VA-förening Förening vars medlemmar samarbetar om VA-försörjning.

VA-försörjning Dricksvattenförsörjning samt omhändertagande av avloppsvatten.

Vattenskyddsområde Geografiskt område inom vilket särskilda bestämmelser finns för att skydda en vattentäkt.

Vattentjänster Vattenförsörjning och avlopp, VA.

VA-utbyggnadsområde Geografiskt område som idag har enskild VA-försörjning men som har behov av allmän VA-försörjning.

Verksamhetsområde Ett av kommunfullmäktige fastställt geografiskt område inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats genom en allmän VA-anläggning.