VA-utbyggnadsplan 2022-2032

VA-utbyggnadsplanen antogs av kommunfullmäktige 8 september 2020. Planen pekar ut 40 VA-utbyggnadsområden som planeras få kommunalt VA, och anger ordningsföljden för VA-utbyggnad under perioden 2022-2032.

Kungsbacka kommun planerar att ansluta i genomsnitt 150-175 fastigheter per år under perioden. I planen finns även 13 områden där det krävs ytterligare utredning för att avgöra om VA-försörjningen i området bör vara kommunens eller fastighetsägarens ansvar.

Lagkrav och miljö

Enligt lagen om allmänna vattentjänster § 6 är kommunen skyldig att tillhandahålla vattentjänster i områden med tätare bebyggelse utifrån de behov som finns i respektive område. Eftersom det finns ett stort antal sådana områden i Kungsbacka kommun är det inte möjligt att bygga ut kommunalt VA i alla dessa områden samtidigt. VA-utbyggnadsplanen pekar därför ut ordningsföljden för de områden som planeras få kommunalt VA. VA-utbyggnad minskar övergödning och gynnar vattenkvaliteten i hav, sjöar, vattendrag och grundvatten genom att reningsgraden i kommunala reningsverk i regel är betydligt högre än i enskilda avloppsanläggningar.

Ordningsföljd

Ordningsföljden för VA-utbyggnad har avgjorts främst genom en sammanvägning av prioritetspoäng för behov och för samhällsutveckling, och med justering utifrån sju ytterligare påverkansfaktorer: möjlighet, miljönytta, sociala faktorer, möjlighet till avtalsanslutning, kritiska faktorer, detaljplaner och tekniska aspekter.

VA-utbyggnadsplan 2022-2032

Mer information

teknik.va-utbyggnad@kungsbacka.se