Aktuella projekt i Anneberg och Älvsåker

Anneberg centrum

Här planerar vi för ett centrum i Anneberg med bland annat bostäder, service, förskola och park. 

Aktuellt

Samrådet för förslag till ny detaljplan för nytt centrum i Anneberg har avslutats. Vi sammanställer nu de inkomna synpunkterna och kommer hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Just nu fördjupar vi oss i de geotekniska frågorna samt en fördjupad inventering av naturvärdena längs Kungsbackaån, läs mer här: Anneberg geoteknik. 

Beskrivning

I Anneberg planeras ett kommundelscentrum med bostäder, mötesplatser, centrumlokaler, vård- och omsorgsboende och förskola. Byggnationen kräver nya gator och infartsvägar från Älvsåkersvägen och Norra Annebergsvägen. Längs Kungsbackaån planeras ett rekreationsområde med gång- och cykelväg. Detaljplaneförslaget medger byggnation av 400 bostäder, 2 600 kvm verksamheter, mötesplatser, vård- och omsorgsboende med 80 platser som byggs samman med en förskola med 120 barn samt bostäder med särskild service (BmSS) med 12 platser.

Detaljplanen har föregåtts av ett övergripande programarbete. 

Det här ska planläggas

  • Cirka 400 bostäder
  • Vård- och omsorgsboende
  • Förskola
  • Bostad med särskild service (BMSS)
  • Centrumlokaler
  • Parkområde

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna