Aktuella projekt i Anneberg och Älvsåker

Lerberg VA-utbyggnad

Observera att områdesmarkeringen i lila är ungefärlig. Vilka fastigheter som slutgiltigt kommer att ingå vid VA-utbyggnad och erbjudas anslutning har ännu inte fastställts.

VA-utbyggnad 405 Lerberg

Kungsbacka kommun utreder för utbyggnad av vatten och avlopp (VA) till cirka 20 fastigheter utmed Lerbergsvägen och anslutande gator i Anneberg. Fastigheter i området planeras anslutas till kommunala vattentjänster i enlighet med de långsiktiga behov som finns för respektive fastighet. En förstudie kommer att utvisa vilka fastigheter som ska ingå och vilka vattentjänster de ska erbjudas.

De vattentjänster som finns är kombinationer av: Dricksvatten, Spillvatten (köks- och toalettavlopp), Dagvatten fastighet och Dagvatten gata. Dagvatten innebär avrinning från nederbörd. Informationen på denna sida kommer att hållas uppdaterad under projektet.

Avtalsanslutna

I området finns en VA-förening som sedan tidigare har en avtalsanslutning till kommunalt VA. Vi har inlett samråd och kommunikation med fastighetsägare och avtalsansluta angående möjligheter till att avtalsanslutningarna antingen finns kvar som nu eller att kommunen tar över ägande och ansvar för ledningsnät. Om ledningsnätet blir kommunalt, ansluter varje fastighets egna ledningar direkt till det kommunala ledningsnätet strax utanför tomtgränsen.

Tidplan

Observera att tider är preliminära och kan komma att ändras.

  • Förstudie: pågår och beräknas vara klar sommaren 2021
  • Detaljprojektering: Påbörjas 2021
  • Byggstart: beräknas bli under 2023
  • Anslutning: kan antas bli möjlig 1 - 2 år efter byggstart 

Just nu händer detta i förstudien

Undersökningar av privata ledningar

Vi planerar att besöka området under hösten 2021 för att undersöka de privata ledningar som finns i VA-föreningars ledningsnät, men även fastigheters privata ledningar där det finns eget avtal med kommunen. Vi kommer att undersöka ledningarna fram till tomtgräns, men i vissa fall behöver vi även undersöka en liten bit in på tomten (om serviserna är framdragna en bit in på den privata fastigheten). För undersökningen behöver ni inte vara hemma, utan driftverksamheten genomför undersökningen på egen hand.

Möten

Vi höll ett digitalt informationsmöte 2021-02-17. Presentationen från mötet finner du här nedanför.

Presentation informationsmöte

Platsbesök

Vi var på platsbesök i området i januari 2021.

Utredning av dagvatten

Området bedöms i nuläget inte ha ett behov av en kommunal avledning av dagvatten.

Frågor och svar

Frågor och svar om VA-utbyggnad

Frågor och svar om 405 Lerberg

Ovan finner du svar på allmänna frågor. Ytterligare frågor kan ställas via nedanstående e-post. Frågorna besvaras i samband med det inbokade mötet, här på internetsidan eller via e-post. Vi har tyvärr inte möjlighet att svara tidigare, eftersom planeringen avgörs först under förstudien.

Fastighetsspecifika frågor besvaras per e-post eller telefon. Kom ihåg att lämna e-postadress, telefonnummer, fastighetsbeteckning, adress och områdets namn tillsammans med din fråga.

Kontakt

teknik.va-utbyggnad@kungsbacka.se