Aktuella projekt i Anneberg och Älvsåker

Skårby 2:3, bostäder

Aktuellt

Samrådet av förslag till ny detaljplan för bostäder inom Skårby 2:3 i Anneberg har avslutats. Vi sammanställer nu de synpunkter som har kommit in och vi kommer att hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Beskrivning

Området är idag bebyggt med flerbostadshus av två typer, dels en större byggnad som innehåller 25 lägenheter och dels 13 mindre byggnader som innehåller fyra lägenheter per byggnad. Bebyggelsen är uppförd med tidsbegränsade bygglov och var från början en tillfällig lösning på bostadsbrist för nyanlända. Då Kungsbacka kommun har ett löpande behov av bostäder dels för nyanlända men även för andra typer av bostäder ska dessa bostäder bli permanenta. Detaljplanen möjliggör för befintlig bebyggelse samt komplettering av området med förråd samt en yta för parkering.

Fastigheten är kommunägd och ligger inom utvecklingsområde för Anneberg-Älvsåker enligt Kungsbacka kommuns översiktsplan, ÖP06. Området är även utpekat för bostäder på lång sikt enligt den fördjupade översiktsplanen för Anneberg-Älvsåker.

Syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för permanent bygglov för de flerbostadshus som finns inom fastigheten. Syftet är även att möjliggöra för komplementbyggnader och parkering.

Tidplan

  • Samråd september 2021
  • Granskning oktober 2021
  • Antagande december 2021

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Detta har hänt

  • 2014 uppdrag om detaljplan för bostäder för nyanlända
  • 2016 detaljplanen pausad
  • 2017 flerbostadshus (modulhus) med 25 lägenheter byggs av Eksta på tidsbegränsat bygglov
  • 2019–2020 flerbostadshus (tempohus) med 52 lägenheter byggs av Eksta på tidsbegränsat bygglov
  • 2019 nytt uppdrag om detaljplan för bostäder på större del av fastigheten än tidigare

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna