Aktuella projekt i Åsa

Åsa 4:118

Aktuellt

Kommunstyrelsen godkände planprogrammet den 29 september 2015. Nästa steg är att Byggnadsnämnden ska ta fram ett förslag till detaljplan och att förutsättningarna för kommunalt huvudmannaskap för centrumutveckling i Åsa ska utredas och klarläggas.

Beskrivning

2014 vann den fördjupade översiktsplanen för Åsa tätort laga kraft. Åsa centrum hade utretts särskilt i samband med arbetet med den fördjupade översiktsplanen och utvecklingen av området beskrevs som en viktig del av ortens utvecklingsstrategi.  

I juni 2014 tog kommunstyrelsen beslut om att ett planprogram skulle tas fram för Åsa centrum. Arbetet inleddes med en invånardialog som genomfördes under vintern 2014/2015. Med invånardialogen som underlag togs ett förslag till planprogram fram för de delar av centrala Åsa som idag saknar eller inte har ändamålsenlig detaljplan.

Kommunstyrelsen godkände planprogrammet den 29 september 2015 och samtidigt togs beslut om att byggnadsnämnden skulle upprätta förslag till ett lämpligt antal detaljplaner inom hela planprogramsområdet. Parallellt med framtagande av detaljplanerna ska förutsättningarna för kommunalt huvudmannaskap för centrumutveckling i Åsa utredas och klarläggas.

Här kan du läsa mer om planprogrammet för Åsa centrum

Det här ska planläggas

  • Flerbostadshus, verksamheter, torg samt ett gång- och cykelstråk.

Status och dokument

Kontakta gärna