Aktuella projekt i Åsa

Åsa centrum etapp 1: Åsa 4:144 m fl

Aktuellt

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 9 mars 2021. Detaljplanen har blivit överklagad. Ärendet har lämnats över till mark- och miljödomstolen för vidare hantering.

Bakgrund

Detaljplanen innebär att 44 bostäder kan byggas, kulturmiljön inom planområdet kan utvecklas och att banvallen kan användas som gång- och cykelväg. Detta är ett är första steg i förtätning av Åsa centrum.

Fördjupad översiktsplan för Åsa (FÖP Åsa) och planprogram för Åsa centrum ligger till grund för detta planförslag. Planprogrammet föreslår att Åsa centrum ska  kompletteras med bostäder, verksamheter, mötesplatser och ett genare, tydligare och tryggare gång- och cykelvägnät.

En invånardialog genomfördes i samband med att planprogram för Åsa centrum togs fram. Utifrån utgångspunkterna i FÖP Åsa och planprogram för Åsa centrum har syftet med denna plan utarbetats.

Detaljplanen var ute på granskning i årsskiftet 2018-2019. Samhällsbyggnadskontoret sammanställde granskningsyttrandena och färdigställde antagandehandlingarna. Ett antagande av detaljplanen blev fördröjt på exploatörens begäran då de har behövt hantera kostnadsfrågor kring banvallen samt förhandlat med vägföreningen avseende den allmänna platsmark som exploatören ska bygga ut och överlåta till vägföreningen.

Planförslaget gör möjligt för:

  • Attraktivt och tryggt stråk mellan stationen, centrum och stranden
  • Förtätning i centrum genom att komplettera med flerbostadshus
  • Lyfta karaktären på Åsa stationsväg genom hänsyn till kulturmiljö och möjlighet till utveckling

Status och dokument

Kontakta gärna