Aktuella projekt i Åsa

Åsa centrum etapp 2: Åsa 5:155 m fl

Aktuellt

Byggnadsnämndens arbetsutskott gav den 11 februari 2021 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en detaljplan för området. Kommunen kommer nu sammanställa information som kommer ligga till grund för samrådsförslaget. En del av informationsinsamlingen är att utföra olika utredningar och undersökningar i området. Under våren kommer bland annat en geoteknisk utredning, en dagvattenutredning och en trafikutredning att göras. 

Beskrivning

Detaljplanen är den andra etappen i utvecklingen av Åsa centrum. Detaljplanearbetet ska utreda möjlighet för utveckling av Åsa centrum genom komplettering av bostäder och verksamheter.

Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Åsa och planprogram för Åsa centrum ligger till grund för planförslaget. Planprogrammet föreslår att Åsa centrum ska kompletteras med bostäder, verksamheter, mötesplatser och ett genare, tydligare och tryggare gång- och cykelvägnät. En invånardialog genomfördes i samband med att planprogram för Åsa centrum togs fram. Utifrån utgångspunkterna i FÖP Åsa och planprogram för Åsa centrum har syftet med denna plan utarbetats.

Möjlighet att tycka till

Under samrådet har myndigheter, privatpersoner, organisationer och föreningar möjlighet att tycka till om förslaget. Kommunen uppskattar att detaljplanen går ut på samråd i slutet av 2021.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna