Aktuella projekt i Åsa

Stockalid Kläppa

Aktuellt

Planprogrammet har godkänts av Kommunstyrelsen. 

Beskrivning

Planprogrammet för Stockalid och Kläppa syftar till att utreda möjligheterna att exploatera områden för bostäder. Programområdet ligger i den nordöstra delen av Åsa.

Ny bebyggelse bör utformas utefter de terrängförutsättningar som erbjuds på varje plats. De kuperade förhållandena gör att olika typer av byggnation kan krävas.

Det primära kommunikationsstråket förväntas bli mot Åsa station och Åsa samhälle via Kläppavägen.

Stockalid

Detaljplan för Stockalid är påbörjad.

Läs mer här: Stockalid, bostäder och förskola

Status och dokument

Kontakta gärna