Aktuella projekt i Åsa

Åsa dagvatten

Kungsbacka kommun utreder åtgärder för att förbättra avledningen av dagvatten i Åsa centrum.

Bakgrund

De centrala delarna av Åsa samhälle har haft återkommande problem med översvämningar. Senast i augusti 2019 orsakade ett kraftigt skyfall ett stort antal översvämningar av fastigheter i centrum. Det finns även flera pågående detaljplaner för en förtätning av Åsa centrum vilka skulle kunna ge en högre belastning av dagvattensystemet.

Läs mer om aktuella projekt i Åsa centrum

Förslag

Projektet syftar till att hitta effektiva åtgärder för att minska risken för omfattande översvämningar i framtiden. En utredning föreslår att dagvattenavledningen skulle kunna förbättras genom anläggandet av en ny dagvattenledning längs med Varbergsvägen, vidare ner mot Åsa camping och ut till havet vid Vita sand. Den exakta sträckningen för den nya ledningen och dess utlopp är ännu inte bestämd.

Flera åtgärder krävs

En förbättrad avledningen av dagvatten skulle medföra att risken för marköversvämningar minskar. Dock kan förbättrade ledningar inte ensamt lösa alla dagvattenproblem i Åsa. Dagvattenavledning är ett samspel mellan fördröjning (förberedda ytor där vattnet kan samlas upp tillfälligt vid kraftiga skyfall), markavrinning (till exempel färre asfalterade ytor) och ledningarnas kapacitet. Åtgärder också av andra aktörer än kommunen kommer att krävas för att ytterligare förbättra situationen med dagvattenrelaterade problem i området.

Möjliga lösningar

Vi tittar just nu på tre lösningar för att öka kapaciteten att avleda dagvatten i Åsa för att förbereda för den byggnation som planeras i centrala Åsa på sikt. Åtgärderna kommer även bidra till att minska risken för marköversvämning även för dagens situation. De lösningar vi tittar på är:

  1. Att bygga ett rör till bredvid den ledning som finns idag, och som ska mynna bredvid den ledning som mynnar ut vid Vita sand idag.
  2. Att ta bort den ledning som vi har idag och istället bygga ett större dike.
  3. Att göra en kombination och använda det rör som finns och bygga ett mindre dike.

Det finns fördelar och nackdelar med de olika alternativen. Under Dokument nedan kan du läsa mer.

Preliminär tidplan

2021/2022
Projektering av ny ledning, bland annat ansökningar om nödvändiga tillstånd och ledningsrätt.
Informationsmöte med vägförening och fastighetsägare.

2022/2023
Byggnation ny ledning.

Mer information

Projektledare Emil Nilsson
0300-83 88 95
emil.nilsson2@kungsbacka.se