Aktuella projekt i Åsa

Åsa centrum

Aktuellt

Kommunstyrelsen godkände planprogrammet den 29 september 2015. Nästa steg är att Byggnadsnämnden tar fram ett förslag till detaljplan.

Så här tyckte Åsaborna under invånardialogen vintern 2014/2015

Läs mer om invånardialogen och den utställning som pågick vintern 2014-2015

Förstudie

Planprogrammet syftar till att ta fram en målbild med riktlinjer för utvecklingen av Åsa centrum. Förslaget innebär att Åsa centrum kan kompletteras med bostäder, verksamheter och olika typer av mötesplatser. Förslaget möjliggör bland annat för ett genare, tydligare och tryggare gång- och cykelvägnät. En förstudie för Åsa centrum gjordes under våren 2014 och en invånardialog under vintern 2014/2015.

Planläggning före bygglov

Utgångspunkten är att ny byggnation inom det som i översiktsplanen är utpekat som utvecklingsområde ska ske genom planläggning och inte direkt via bygglov i område utanför gällande detaljplan. Vid frågor kontakta gärna Samhällsbyggnadskontoret.

Detaljplaner

Vi arbetar med följande detaljplaner inom planprogrammet för Åsa centrum:

Åsa centrum etapp 1: Åsa 4:144

Åsa centrum etapp 2: Åsa 5:155 m fl 

Åsa 4:118

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna