Biltrafik och parkering

Leda biltrafiken

Flera av de synpunkter som lämnades in angående biltrafiken handlade om motvilja till det förslag som presenterades i utställningskartan där infarten till campingen och badet hade flyttats. Det uttrycktes främst en oro om utökat trafikkaos, främst sommartid, trafikstockning, samt minskad framkomlighet för t.ex. husvagnsekipage. Förslag inkom om bl.a. att öppna infarten från Varbergsvägens rondell till Idrottsvägen för att minska trafikmängden vid bageriet. Ett förslag handlade om att leda trafiken via Åsa bäckväg ned till badet, istället för att den ska gå via bageriet.

"Det är väldigt viktigt att förflytta alla bilburna sommargäster till campingen, BORT IFRÅN den hårt trafikerade nuvarande infarten till campingen sommartid! Infarten till campingens parkering SKA GÅ VIA POLISVÄGEN DIREKT TILL CAMPINGENS/ SÖRVIKS PARKERING!!"
"Det är ju jättetrevligt med öppna platser och torg, men glöm inte bort tillgängligheten. Det måste gå att ta sig fram till exempelvis ICA och bageriet, gäller både kunder och varutransporter. Verkar väldigt märkligt att campinggäster ska köra in bakom macken, skapa inte trafikkaos."
"Hur ska ett långt husvagnsekipage kunna komma emellan husen på den infart som ni tänkt? Ni har också på er ritning ändrat infarten för de som ska till badet och den infarten går ÖVER campingplatser. Hur ersätter ni de platserna? Alla som bor i området kommer att åka mellan husen och sedan ut på den "gamla vägen". Blir inte det ett väldigt svängande i onödan?"

Några lämnade in synpunkter med förslag om att flytta Varbergsvägen till banvallen. Andra menade att Varbergsvägen behövde breddas för att undvika trafikolyckor samt för att underlätta för utryckningsfordon att komma fram.

"Ville bredda Varbergsvägen eftersom utryckningsfordon inte kommer fram."

Området mellan Magasinet och återvinningscentralen togs upp i ett flertal inlämnade synpunkter. Synpunkterna gällde förslag på en förändrad trafiklösning för att öka trafiksäkerheten. Synpunkterna gällde även oro för ökad trafikmängd på Åsa villaväg där fordon redan idag framförs i hastigheter över hastighetsbegränsningen.

"Åsa Stationsväg bör förbli gårdsgata och genomfartstrafik bör ske på gamla banvallen, där Åsa Stationsväg och Åsa Villaväg kan förenas fram till rondellen norrut."
"Biltrafik leds från rondellen vid Bilkompaniet och via ga. Banvallen fram till gamla järnvägsövergången in på Åsa Stationsväg och vidare framåt."
"Flytta Åsa Stationsväg ca.2m västerut bakom "MAGASINET" och hela vägen fram till Ga. Posthuset och skapa fler parkeringar för besökande till framtida centrumfunktioner. Vi föreslår att biltrafiken norrut från Åsa Stationsväg och Åsa Villaväg till rondellen förläggs till banvallen medan Åsa Stationsväg i första hand blir cykelbana."

Ölmanäs ringväg nämndes i ett par synpunkter. Önskemålen gällde ökad bredd och belysning på vägen.

Kommentar

Ölmanäs ringväg är en statlig väg där Trafikverket är huvudman och ansvarig. Samtal har pågått mellan kommunen och Trafikverket i flera år om vägens framtid men ingen överenskommelse finns ännu.

Kommunen är inte huvudman för övriga bilvägar i Åsa utan det sköts av vägföreningar. Alla önskemål och ev klagomål avseende vägarna hänvisas i nuläget till vägföreningen. I dagsläget pågår ingen diskussion om kommunalt övertagande av ansvar för drift och underhåll av vägarna.

Infarten till campingen/badet/Åsa hembageri ses över i det fortsatta planarbetet.

Varbergsvägen är en statlig väg som kommunen inte bestämmer över. Det har aldrig varit en ambition från kommunens eller statens sida att flytta Varbergsvägen. Det har funnits enskilda initiativ kring detta men aldrig från kommunens sida. Fördjupningen av översiktsplanen konstaterar att det statliga vägnätet skall ligga där det ligger. Att flytta Varbergsvägen till en annan del av centrum innebär inte att problemen löses, de flyttas endast till en annan plats. Verksamheterna och bostäderna längs med Varbergsvägen behöver fortsatt tillgång med bil.

Parkering

Flera synpunkter angående parkering gäller parkeringsplatserna utanför Åsa hembageri. Man vill värna om parkeringen för att hembageriets verksamhet inte ska påverkas negativt. Några menar att det finns ett stort bilberoende i Åsa på grund av för långa avstånd från centrum och busshållplatser.

"En annan central del i bygden är Åsa Hembageri. Området däromkring kan mycket väl göras mer välkomnande och utnyttjas bättre men parkeringsmöjligheter måste finnas kvar eller utökas för ett snabbt stopp "på vägen"."
"Åsa hembageri måste få ha kvar möjlighet till snabb parkering, antingen som idag eller som parkeringsfickor längs med vägen eller bakom Åsa hembageri mot motellet. Infarten bör inte flyttas."
"I stort sett varje familj i Åsa har två bilar då detta nästan är ett måste för att kunna bo i Åsa. Därför måste man planera centrum väl med parkeringsplatser och möjlighet att lätt kunna stanna vid bageri, restauranger, mataffär osv."

Det har uttryckts en oro för ökat parkeringsbehov om man bygger nytt i Åsa centrum. Flera ger förslag på nya parkeringslösningar för att tillgodose befintligt och framtida parkeringsbehov.

"Undrar var alla bilar som kommer med nya invånare skall parkeras?"
"Parkeringsgarage under torget/ICA när nuvarande parkeringsyta försvinner och blir ett torg."
"Vi kan riva det gula huset med den gamla skoaffären och bygga parkering där."
"Bilparkering sommartid vid idrottsplatsen och andra ytor, t.ex. sommartomma skolgårdar. Besökare får finna sig i att gå en bit till badet och ett bra alternativ är hyrcyklar"
"Bredd på Sörviksvägen och parkeringsplatserna framför bef. villor på samma gata bör åtgärdas."
"Undvik asfaltsparkering."

Kommentar

Utställningsförslaget innebar att parkeringsplatserna utanför bageriet skulle flyttas något till en placering i anslutning till föreslaget torg. Vinsten med att flytta parkeringsplatserna ett par meter är att ett bilfritt gång- och cykelstråk kan skapas genom centrum ned till stranden.

Kommunen vill verka för fler parkeringsplatser i Åsa centrum, men inte på bekostnad av möjligheten att gå, stå och cykla i centrum.

Flexibla parkeringsytor, som kan få en annan användning då parkeringsbehovet är lågt, är något som ses över i det fortsatta planarbetet.