Dagvatten

Flera lyfter fram vikten av att ta tag i dagvattenhanteringen på grund av bl.a. återkommande översvämningar av Varbergsvägen, dagvattenutloppet på Vita sand samt på grund av ökad problematik i samband med föreslagen nybyggnation. En uttrycker oro för barn som ska bo nära de föreslagna dammarna och bäckarna.

"Vita sand med utloppet mitt i måste också lösas för att Åsa ska kunna vara en "Västkustens pärla"."
"Dagvattnet är redan idag ett stort problem vid Åsa Berg, både ner mot centrum och i Hultaområdet där vi bor. Bebyggelse och vägar upp kommer att förvärra problemen ytterligare."

Kommentar

Kommunen har tagit fram en dagvattenutredning som visar på vilka åtgärder som krävs för befintligt och framtida dagvattenproblematik. I det kommande arbetet kommer kommunen att försöka lösa skötseln av dessa ytor för en effektiv hantering.

Idag avleds dagvatten från Åsa ut på Vita Sand. Stranden är en lågpunkt i området och därmed en naturlig samlingsplats för dagvatten. Möjligheterna till att flytta utloppet till en annan plats längs med kusten är mycket begränsade. En del förbättringar har utförts när det gäller säkerhet och utseende på dagvattenutloppet på Vita Sand, ett arbete som fortfarande pågår.

Problemen med föroreningar i badvatten kan sammanfattas i två huvudfrågor. Den första är kapacitetsproblem i systemet. Den andra frågan är källor till de föroreningar som smutsar ner dagvattnet. Kommunen har noggrant kartlagt eventuella bräddningar och har inte hittat något samband mellan något utsläpp från det kommunala spillvattennätet och de provsvar som visat dålig badvattenkvalitet. Kommunen arbetar i nuläget med att ta fram förslag som syftar till att lösa problem i det befintliga dagvattensystemet och förbättra dagvattenhanteringen i Åsa.