Drift, underhåll och skötsel

Flera har synpunkter på huvudmannaskapet, d.v.s. ansvaret, för allmänna vägar och platser i Åsa och flertalet menar att kommunen bör ta större ansvar. Man lyfter även fram att Varbergsvägens utformning är viktigt för att den påverkar intrycket av samhället och bidrar till att locka kunder till restauranger och caféer. Det finns även frågor kring vem som har ansvar för dagvattenhanteringen.

"Har inte vägföreningarna spelat ut sin roll i Åsa? Det är ju inga sommarstugeområden längre. Vore bättre att kommunen tog ett samlat grepp istället för att dessa små grupperingar ska hävda sig."
"Vi ser fram emot en allmän uppsnyggning och löpande skötsel av Åsa stationsväg och dess omgivningar i denna del."

Många har lämnat synpunkter om behovet av mer gatubelysning. Man har även haft invändningar mot kulören på belysningsstolparna i centrala Åsa. Allmänna toaletter, papperskorgar och hundbajspåsar efterfrågas också.

"Gatubelysning är viktigt! Bra belysning gör att det känns mindre "på landet"."
"Fler allmänna papperskorgar runt i Åsa. Då minskar troligtvis skräphögarna."
"Fler korgar för hundbajspåsar. På flera olika platser."

Skötseln av grönytorna och stränderna har i samband med utställningen kritiserats i Åsa. Vid badplatserna efterfrågas upprensning av skräp och tång, i rondellerna efterfrågas blommor och längs med Sörviksvägen efterfrågas hög växtlighet mellan gatan och restaurangerna för att skapa en ombonad känsla. Det har även lämnats in en fråga om att flytta ortsskyltarna eftersom de är felplacerade.

"Vi som bor på Sörviksvägen, bakom restaurangstråket, ser hur många som tar sina kvällspromenader här. Både små och stora sällskap. Hela gatan känns verkligen som en bakgata, en gränd, och det tror vi att man skulle tjäna på att se över för att alla ska kunna njuta och känna sig trygga under promenader. Vi föreslår växtlighet (förslagsvis hög) mellan gatan och restaurangerna som skulle ge gatan en mer ombonad känsla. Kanske kan man också lägga en trottoar med ljuskällor i samband med dessa planteringar så att man inte känner det som att man går utmed en lastbrygga."
"Vi har flera bra stränder i området, men fokus ligger på Vita Sand. Detta bör ändras så att även t.ex. Krokvik (Kuggaviken) förskönas med att t.ex. alger tas bort regelbundet under perioden Maj-September, som med fördel kan användas av lokala bönder som gödning. Flytbryggor och rätta till trasiga bryggor i områdena."
"Rensa upp på badplatserna bättre. I år var de fulla av skräp och tång."
"Flytta Ortsskyltarna. Som det är nu står ortsskylten ÅSA vid Idrottsplatsen och detta kan stämma för 40 år sedan. Nu börjar ju Åsa strax innan Landabron i söder, och en bit innan vägen in mot Gårda Brygga i norr sett från Varbergsvägen."

Kommentar

I samband med planarbetet kommer ställning tas gällande ansvar för drift, underhåll och skötsel för vägar, allmänna platser och dagvattenhantering.

Allmänna toaletter skulle kunna bli en del av utvecklingen av ICA-torget.

Belysning, skötseln av stränderna och skyltning är kommunens ansvar och är en fråga som kommer att skickas till ansvarig förvaltning.