Havet, kusten och campingen

Koppling till havet

Kopplingen och närheten till havet är inte tillräckligt tydlig i Åsa centrum tycker flera. Man föreslår därför siktstråk och släpp mellan husen i restaurangstråket för att det ska bli enklare och tydligare hur man ska ta sig ned till vattnet.

"Man borde göra så att man kan se havet från Varbergsvägen, till exempel riva huset mittemot Åsa hembageri."
"Planen innehåller inte speciellt mycket som öppnar upp vägarna mot havet. Idag finns de bara några få undangömda passager. Gör havet mer inbjudande. Fokusera på det mer istället. Jag har tipsat om en strandpromenad från Vita Sand både åt Väster och åt öster. Det skulle göra susen. Havet är inte ens med på planskissen. Inte bra!"
"Knyta an centrum till vattnet: Trots att Åsa är en fantastisk ort vid havet så märks det inte så bra när man rör sig i centrum, alltså från ICA och bort mot dagens restauranger."

Kommentar

Den möjlighet som kommunen ser att knyta an orten bättre till havet är att skapa ett bilfritt gång- och cykelstråk mellan stranden och centrum.

Bevarandet av släpp mellan byggnader för att undvika barriäreffekter beaktas i det fortsatta planarbetet.

Kust, strandpromenad

Några har lämnat in önskemål om en strandpromenad för att binda ihop vikar och stränder längs med kusten i Åsa samt för att öka tillgängligheten.

"Utveckla gärna strandområdet med en strandpromenad som gör kuststräckan mer tillgänglig för alla. Intresset finns hos markägarna så det handlar främst om att planera och genomföra."

Det har även lämnats in många önskemål om utveckling av stranden i form av caféer, restauranger, beachvolleynät, parasoller, bastu, brygga, trampolin, grillplats, omklädningsrum och toaletter. Möjligheten för bad med rullstol har även lyfts fram. Vissa av aktiviteterna har föreslagits för att utöka användningen av stranden året om. Man har även föreslagit att ta bort parkeringen närmast badet för att tillgängliggöra ytan för annan användning. Ett fåtal har lyft fram vikten av att inte glömma bort Kuggavikens badplats.

"Det vore också önskvärt med caféer och restauranger närmare vattnet och med utsikt över havet. Detta skulle ju också öka anledningen att ta sig ner mot havet och speciellt då det inte är badsäsong."
"För att skapa ett intresse för havet året runt (kan kännas lite öde ner vid Åsa strand då det inte är badsäsong) vore det toppen med ett vinterbad (vet att havsvattenpool var på diskussion inför valet) med åtminstone brygga och bastu."
"avsluta den planerade cykel och gångvägen från tågstationen ner till Vita strand med en brygga/pir som sticker ut i havet en bit. .. utrustas med inbyggda bänkar... några bänkar samt en grill vid landfästet... att man kan gå ner i havet från denna brygga och om djupet räcker till gärna utrustas med en trampolin."

Kommentar

Ambition om strandpromenad finns med i fördjupningen av översiktsplanen för Åsa och ligger utanför centrumprojektet. Kommunen är väl medveten om önskemålen och har gjort en strandinventering. Det finns privata krafter som jobbar med idéer kring en strandpromenad och förhoppningen är att detta kan ske i samverkan med kommunen framöver. Det arbetet dock är inte uppstartat på något vis.

Både Vita Sand och Kuggaviken ligger utanför centrumområdet och kommer därför inte att behandlas i detta planarbete.

Camping

Synpunkterna angående campingen skiljer sig åt. Några tycker att den borde flyttas eller reduceras för att bl.a. kunna skapa en bra väg ned till badet, några anser att den måste bevaras för att den är en viktig del av Åsas karaktär och några anser att campingen bör utvecklas med stugor.

"Flytta campingplatsen till ängen där cirkusen brukar vara. Det blir lugnare för alla och större plats."
"Man kan inte skapa en bra väg ner till badet utan att ändra på campingen."
"Man kan inte ta bort campingen för då försvinner en viktig del av Åsas karaktär. Det är den enda riktiga campingen i närheten."
"Bygg stugor som campingen kan tillhandahålla när det arrangeras så mycket cuper som det gör."

Kommentar

Frågan om campingen är inte en del av planarbetet för Åsa centrum.