Idrottshallar och lekplatser

Idrottshall, idrottsområde, simhall och ishall

Många synpunkter har lämnats in om behovet av en ny idrottshall på grund det stora idrottsintresset i Åsa samt eftersatta, fullbokade och inte ändamålsenliga äldre lokaler. Några önskar sig även en simhall, ishall och ny idrottsplats.

"Idag har vi en idrottshall som man skäms över när vi får andra föreningar på besök (inte ens våra egna barn vill duscha där). Ta hjälp av våra aktiva ledare för att få deras idéer och åsikter. Inspiration: Idrottsoasen vid Olympia i Helsingborg."
"En riktig idrottsanläggning med tillhörande bad behövs. Åsaskolans hall är för liten och även sliten. Gårdsskolans hall är också för liten för cuper etc."
"Varför byggdes det ingen fullstor hall på Åsagårdskola?"
"Se till att fixa en riktig fullplan med läktare och schyssta omklädningsrum!"
"Vill gärna påpeka vikten av en ny idrottshall eller stor renovering av befintlig. Halmstad är föredömligt när det gäller nya hallar."
"Planera för en ny stor idrottshall med plats för en riktig fritidsgård för ungdomar i anslutning. Det är svårt att få tider i befintliga hallar och det finns ett stort behov från många idrotter att kunna träna oftare."

Kommentar

Enligt kommunens lokalplan planeras en utbyggnad av Åsa Gårdsskolas idrottshall vara klar 2017.

Några planer för andra större investeringar eller utveckling av idrottsområden finns inte.

Utegym och lekplatser

I de inkomna synpunkterna har det uttryckts en stor efterfrågan på lekplatser, gärna i form av en äventyrslekplats eller hinderbana, och utegym. Plikta i Göteborg, Sollekplatsen i Malmö och lekplatsen vid Varbergs fästning har angetts som goda exempel på lekplatser. Olympia i Helsingborg har angetts som ett gott exempel på utegym. Tillgängligheten för funktionshindrade har även lyfts fram både när det gäller lek och idrott.

"Som det är idag saknas någon form av knutpunkt för barnlek. Det finns lekplats på skolorna men dessa täcker inte behovet å dessutom lämpar det sig inte att besöka skolorna för lek dagtid. Vi önskar en stor lekplats på centralt ställe. Gärna nära Åsa Hembageri eller närmare havet. Det vore kul om Åsalekplatsen är en lekplats med havstema, med något skepp som klätterställning, balansbräda i form av en surfbräda mm. Viktigt att alla åldrar från bebis till äldre kan nyttja lekplatsen. Vi tror att lekplatsen kan bli en välanvänd samlingsplats för barnfamiljer både dagtid och helger. Gör den inte för liten bara, å se till att ha mycket gungor. Inspiration kan hämtas från lekplatsen i Varberg (vid fästningen) samt Plikta i Göteborg."

Invånare i Åsa har även önskat sig en skridskobana, kälkbacke, saltvattenpool, tennisbana, spontanyta med ring och en bmx-bana. Grönytor har lyfts fram som viktiga att utnyttja och utveckla. Det föreslås bland annat en park med bänkar och lekplats på gamla banvallen bakom ICA.

"Det är också viktigt att bevara grönområden mellan bebyggelsen som uppmanar till utelek/ aktiviteter."

Kommentar

Kommunen tar med önskemålen om lekplats, utegym och andra typer av utomhusaktiviteter i det fortsatta planarbetet. På gräsytorna längs med vägen föreslår kommunen öppna dagvattenlösningar, i stil med de som illustrerats i utställningskartan. Det föreslås även en översvämningsbar park. Som också illustrerades i utställningskartan föreslås gröna släpp mellan bostadsområdena. Dagvattenlösningarna på banvallen skulle kunna utformas som mer kvalitativa, översvämningsbara grönytor.