Kommunala och kommersiella verksamheter samt föreningsverksamheter

Kommunala verksamheter

Det har kommit in önskemål om fler och bättre bemannade skolor, förskolor, fritidsgårdar och vårdcentral. Åsa bibliotek föreslås bl.a. få längre öppettider och förflyttas till centrum.

"Möjlighet att erbjuda /visa teaterföreställningar/uppträdanden i Åsa. På biblioteket och utomhus, eller på någon annan plats. Då blir Åsa mer levande! Kan dessutom locka till lokala teatergrupper, i olika åldrar!"
"Biblioteket bör få plats i centrum. Vi var i Visby och där ligger biblioteket väldigt centralt och var verkligen levande, med många besökare en vacker sommardag! Biblioteket innehöll även en stor caféservering med inne och uteplatser, perfekt samlingsyta!"
"Att kommunen nu planerar omfattande bebyggelse med nyinflyttning utan att först bygga en ny skola och idrottshallar är vårdslöst."
"En äldrevårdscentral skulle kunna vara betydelsefull för att koncentrera sig på deras behov och bevaka ev. övermedicinering m.m."

Det har även kommit in förslag om att flytta återvinningscentralen till ett mer lämpligt läge, längre ifrån skolan och bostadsbebyggelsen.

"Jag har vid ett tidigare tillfälle lämnat in ett förslag kring att flytta återvinningscentralen (märkt O) i samband med den satsning som nu skall göras i ÅSA centrum, vilket jag vill påminna om nu igen då jag inte sett att detta dokumenterats någonstans i era mötesprotokoll eller tidigare skrivelser."

Kommentar

Återvinningscentralen ligger utanför centrumområdet. Frågan tas med i det fortsatta arbetet med utvecklingen av hela Åsa tätort.

Vid behov så finns det möjlighet i befintlig detaljplan att bygga ut Åsa Gårdsskola.

Önskemål om vårdcentralen och bibliotek kommer att lämnas till ansvarig förvaltning.

Kommersiella verksamheter

Många har lämnat in önskemål om ett gym i Åsa centrum, en menade dock att gymmet bör placeras vid dagens idrottsplats för att inte förstöra torgkänslan i centrum.

"Ett motionscentrum med gym och simhall."
"Det jag saknar allra mest i Åsa är ett gym"

För att ge ICA en konkurrent och få ett större livsmedelsutbud i Åsa föreslår flera ytterligare en livsmedelsbutik.

"Flera, olika sorters butiker, gärna då minst 2 st. som kan konkurrera lite med varandra. För att slippa monopolpriser! Dessutom blir det närmare till varuutbudet!"
"Önskvärt vore ju också att Ica fick konkurrens i form av ytterligare en matbutik."

Många vill värna om de befintliga verksamheterna och är därför oroliga för verksamheternas överlevnad vid nybyggnation. Några menade att det inte är lämpligt att flytta restaurangernas uteserveringar till restauranggatans baksida eftersom det tar bort folklivet från Varbergsvägen och ger mer störningar för bostäderna söder om restaurangerna. Några ifrågasätter förslaget om att byggnader ska få verksamheter i bottenplan.

"I era drömmar ska det byggas nya hus där nuvarande pizzerior, glasscafe och andra affärer ligger. Hur ersätts ägarna under byggnationen? Kommer kunderna tillbaka?"
"Våra näringsidkare som restauranger och cafeér bidrar mycket till miljön, säkerställ att deras möjlighet att driva vidare inte påverkas negativt. Ge dom hellre större möjligheter att bygga större uteserveringar och förbättra möjligheten att parkera."
"En nybyggnation med de avsevärt högre hyror det medför ... skulle leda till en restaurangdöd."
"Det är en dålig idé med verksamheter i bottenplan och menar att det inte kommer finnas underlag för så många verksamheter på lång tid."

Några önskar sig systembolag, fler caféer och restauranger samt badhotell, köpcentrum och biltvätt i Åsa centrum. Den befintliga minigolfen föreslå ersättas med en äventyrsgolf i anslutning till campingen.

"Förresten. ett utskänkningsställe för systembolaget borde vara bra att ha i Åsa. Då åker färre till Kungsbacka. Ge ICA den rollen."
"Att det öppnas en gör-det-självhall för biltvätt här. Nästan alla tvättar tyvärr sina bilar på uppfarterna - förorenat vatten rinner direkt ner i dagvattenbrunnar, men även direkt ner i havet."

Kommentar

Kommunen kan genom detaljplanering möjliggöra för byggnation av verksamhetslokaler, men det är de privata fastighetsägarna och näringsidkarna som måste ta initiativ till rivning av befintliga byggnader, nybyggnation och verksamhetsutövande. Kommunen beslutar inte om uteserveringarna ska flyttas till restaurangstråkets söderläge, men detaljplanen kan möjliggöra för det.

Gym, kaféer och butiker kräver ett visst befolkningsunderlag, vilket talar för en utökning av antalet bostäder i verksamheternas närområde.

Kommunen vill precis som Åsaborna värna de befintliga verksamheterna så långt det är möjligt.

Föreningsverksamheter

Många har efterfrågat olika typer av aktivitetslokaler i Åsa centrum med inriktning mot bl.a. ungdomar, bilmekanik, dans, teater och alternativa sporter. Några skulle gärna se att aktivitetslokalerna var samlade i ett aktivitets-/kulturhus. Aktivitetshuset föreslås även innehålla replokaler, rymliga lokaler för föreningsträffar samt möjlighet till hantverk. Det har även inkommit önskemål om ett stall.

"För tonåringar och pensionärer och alla de emellan önskar jag mig ett riktigt samlande aktivitetshus, där man kunde ha keramik, glas, smide, gym, klätterväggar och replokaler, inte som nu då det finns lite utspritt här och var."

Några har föreslagit att Magasinet ska få användas som föreningslokal för bl.a. kulturföreningar och hantverksföreningar.

"Många hantverkare i Åsa med omnejd som önskar ett litet lokalt hantverkscentrum. Det gamla godsmagasinet som historisk byggnad är värt att bevara och restaurera för att skapa ett lokalt hantverkscentrum. Eftersom det finns en Folkhögskola i Åsa med estetiska utbildningar kan man utveckla ett samarbete med lärare och elever från skolan."

Kommentar

Kommunen kan genom detaljplanering möjliggöra för byggnation av föreningslokaler, men det är de privata fastighetsägarna och föreningslivet som måste ta initiativ till byggnation och föreningsaktiviteter.

Magasinet ligger inom kommunens fastighet vilket betyder att det är kommunens som beslutar om dess framtid. Kommunen kommer i det fortsatta planarbetet ta ställning till om Magasinet ska bevaras.