Torget och flytt av bensinstationen

Torg

Ett flertal är positiva till att utveckla ytan framför ICA till ett torg och en mötesplats. Några har lämnat in synpunkter om att anläggning av en torgyta utanför bageriet är en dålig idé. Ett fåtal önskar sig en yta vid Magasinet för bl.a. marknader, utställningar och aktioner.

"Lägg torget vid ICA där det redan idag är en etablerad mötesplats/centrum."
"Kanske borde Lollipopshuset och intilliggande hus flyttas bak mot den gamla banvallen för att öppna upp och få plats med ett större torg för möjlighet till försäljning på sommaren eller tex skridskobana på vintern."
"Vi motsätter oss torget utanför vårt bageri"
"En torgbildning vid Hembageriet torde kunna ordnas på kommunens campingplats."
"Åsa behöver ett område centralt med större yta för t.ex. marknadsstånd, Det gamla fina JVGmagasinshuset på stenfot skulle t.ex. kunna användas för Kulturaktiviteter, t.ex. Auktioner, Loppis, Konst-utställningar, Julmarknad etc. etc. Hoppborg, Ponnyridning etc. i samband med aktiviteter kan man också tänka sig på området."

Flera resonemang berör behovet av parkering i förhållande till behovet av ett bilfritt torg. De flesta menar att torgytan måste vara helt bilfri, medan andra menar att endast en del av ytan kan ha bilförbud och en del kan användas för parkering.

"Gör en del av parkeringsplatserna (vid ICA) till ett torg och utöka med parkeringsplatser runt om ICA."
"Om det ska byggas torg förslår jag att det är totalt trafikförbud på dessa. Att anpassa biltrafiken till "gåendes hastighet" känns inte som ett säkert alternativ."

När det gäller torgets utformning och innehåll är det flera som önskar sig något vackert att titta på, exempelvis konst eller anordnad grönska, men man önskar sig även sittplatser, fler caféer och bodar. Det har också inkommit förslag på att låta torget sträcka sig till båda sidorna om Varbergsvägen för att förbättra kopplingen.

"Nytt torg med små bodar, som föreningar kan hyra för försäljning av lotter eller info aktiviteter."
"En mötesplats som är varm o inbjudande. Park el torg med mycket stort inslag av grönska o vatten. Vindskyddat läge. Bjud in någon känd landskapsarkitekt så blir platsen något för trädgårds turister med. De ytor ni föreslår som torg el grönyta är för små."

Kommentar

Ytan vid ICA föreslås förstoras så som det har illustrerats i utställningskartan. På så sätt ska det finnas plats för både parkering och en bilfri torgyta att stanna upp på.

Kommunen kan genom detaljplanering möjliggöra för byggnation av verksamhetslokaler vid torget, men det är de privata fastighetsägarna och näringsidkarna som måste ta initiativ till byggnation och verksamhetsutövande.

Ytan vid Magasinet kan utvecklas med hjälp av privata krafter.

Flytt av bensinstationen

De flesta som har yttrat som om bensinstationen i Åsa centrum förordar en flytt bl.a. för att tillgängliggöra ytan för annan verksamhet och för att den befintliga verksamheten inte är lämplig i närheten av bostäder. Ett fåtal menar att bensinstation är en viktig faktor för att bevara folklivet i centrum.

"Bensinstationen måste flyttas utanför centrum, den kan inte ligga bland bostäderna. Det har tidigare funnits en mack vid rondellen mot Ölmanäs. Tillståndet för miljöfarlig verksamhet borde finnas kvar."
"Bensinstationen bör flyttas snarast och lokaliseras norr om planområdet. Här fanns tidigare en bensinstation och möjligen finns etableringstillståndet kvar."
"Att sen snacka om att flytta bensinstationen skulle göra byn helt död på vintern. Fel tänkt. Tänk istället att den skall utvecklas som en mer central punkt o bli en snygg o vettig bensinstation o inte som nu ett ruckel med stängda fönster..."

Kommentar

Bensinstationen kan endast flyttas om fastighetsägaren är intresserad av att göra det. Även om bensinstationen flyttar så behöver inte verksamheterna göra det. Det är hanteringen av drivmedel som är olämplig i ett så bostadsnära område.