Varför utveckla Åsa centrum?

I några av de yttranden som lämnats in ifrågasätts varför Åsa centrum ska utvecklas överhuvudtaget. Argumenten som framförs är att den struktur och byggnation som finns idag är en idyll med en stark bykänsla som kommer förstöras om det byggs mer.

Andra argument mot nybyggnationen är att förslaget skulle innebära att alla grönytor bebyggs och medför ökad biltrafik vilket är en risk för framförallt barnen. Man menar även att man har flyttat till Åsa för att man inte vill ha liv över dygnet. Några föreslår att man ska bygga nytt vid stationen istället.

"Är starkt emot. När vi gör det FÖR enkelt för biltrafiken att gena ökar biltrafiken och cyklisterna minskar samt utsätts för ökad fara. Mina barn är sex och fyra och vi flyttade in i November för att undkomma biltrafiken. Biltrafiken vid pölagårdens dagis mot skolan är tokig och den vill jag inte ha genandes där mina barn skall cykla. Vi flyttade från stan till grönområde. Era planer på att bygga på varje grön plätt längst med Varbergsvägen motsätter jag mig starkt."
"Ert resonemang liknar mer en diskussion kring en centralort med 80000 invånare. Seriöst... vem är det som har problem med för lite cykelparkeringar i Åsa? Ni pratar om att skapa "mer liv över dygnet". Men det är ju precis för att undvika detta som folk flyttar hit och trivs så bra. Men visst, som man ropar till skogen får man svar. Om ni frågar vilken ungdom som helst i vilken ort som helst vill de har mer av allt. Hela idén om att bygga upp ett centrum som mest liknar Kortedala torg eller kanske finare (men lika opersonligt) Täby centrum är fel spår. Varför inte bevara det som är charmen med Åsa: allt finns inom korta avstånd men utan ett trist centrum."

Många är positiva till utvecklingen av Åsa centrum och menar att den är efterlängtad samt att utställningsförslaget är ett bra utvecklingsförslag. Någon efterfrågar främst en upprustning av byggnaderna.

"Planerna och förslagen för ett framtida Åsa ser jättefina ut! Det blir en mer levande by som vi framöver kommer vara stolta över om ni genomför dessa ändringar!"
"Ser mycket positivt på de förlag som ligger till grund för utvecklingen av Åsa. Det kommer de ett trevligare och attraktivare samhälle."
"Planerna att bygga bostäder vid banvallen är bra samt att ta bort biltrafik på Åsa Stationsväg."
"Vi är sedan drygt tolv år bosatta i Åsa och trivs fantastiskt bra och tycker det är spännande med de utvecklingsplaner som det skissas på för Åsa!"
"Gillade förslagen på affischerna, tycker det är positivt och på tiden att det händer något med centrum."
"Gillade förslag på GC-väg och dess sträckning. Gillade torgbildningen vid bageriet och att korsningen flyttas söderut."
"Rusta upp runt "restaurangstråket". Det ser verkligen skabbigt ut på sina håll. Exempelvis så skulle tappen behöva rustas upp såväl utanpå som inuti. Även husen där restaurangerna håller till är nergångna."

Det har kommit in ett fåtal synpunkter på att centrumområdet bör utvidgas för att få ihop helheten samt att man efterfrågar en utveckling av hela Åsa, inte bara centrum. Någon föreslår byggnation på Skantzes Ängar för att komplettera centrum.

"Citykärnan Åsa bör vara vidare, och det finns mycket runt omkring som man borde satsa på för att få ihop helheten!"
"Bygg på Skantzes ängar. Låt det bli attraktiv och djärv entré till Åsa. Låt Bovieran i Falkenberg stå som modell för detta inglasade boende med vinterträdgård. Detta är ett boende för 55+ vilket frigör villor för barnfamiljer som vill flytta in i Åsa. Dagvattendamm. Parkering för besökande till olika arrangemang i Åsa, såsom fotbollscuper och motionslopp. En del av marken kan också användas till kolonilotter."

Planprocessen och dialogen har kommenterats i ett par av de inkomna yttrandena. Någon besväras av den långa väntetiden innan byggnationen står klar, medan andra menar att Åsa växer för fort. Man har även ifrågasatt syftet med dialogen och kommunens vilja att investera i Åsa eftersom så mycket redan är eftersatt. Någon föreslår att kommunen köper in fastigheter för att förenkla centrumutvecklingen. Det finns även förslag på att låta byggbolagen göra detaljplanerna för att snabba på planprocessen.

Kommentar

Beslut om att Åsa centrum ska utvecklas togs redan i samband med den fördjupade översiktsplanen för Åsa. Ett centrum vid Åsa station skulle motverka utveckling av Åsa centrum samt konkurrera med de befintliga verksamheterna. För att Åsa ska leva året om och ha fungerande mötesplatser med liv och rörelse krävs att centrum utvecklas och att parallella centrum inom orten undviks.

I enlighet med den fördjupade översiktsplanen kommer även andra delar av Åsa tätort att utvecklas framöver, men centrum är högst prioriterat. Det som i detta planarbetet kallas för centrumområdet är den del av Åsa som har störst koncentration av kommersiella verksamheter. Åsaskolan och vårdcentralen med omnejd skulle också kunna kallas för centrum men är inte en del av det aktuella planarbetet. Skantzes ängar ligger utanför centrumområdet och kommer därför inte heller att beröras i det här planarbetet.

Kommunen kan inte gå in på privata fastigheter och rusta upp privatägda byggnader. Det är fastighetsägarna i Åsa som bygger husen. Om det byggs nytt är kommunen också beredd att satsa, vilket kommer leda till att Åsa centrum förändras.

Åsa kommer att byggas i etapper, men centrumområdet är högst prioriterat. Hela centrumområdet kommer inte att byggas ut samtidigt, utan det hänger på när fastighetsägarna tar initiativ till utveckling. De första delarna kan komma att byggas om cirka två år, medan andra delar kan ta många år. Kommunen är inte huvudman för de allmänna vägarna och platserna i Åsa och har därför inte ansvar för skötsel av dem, men det är en fråga som kommer att behandlas i planarbetet. Syftet med dialogen är att i ett tidigt skede få en indikation på vilken typ av utveckling som de som bor och verkar i Åsa anser lämplig. Synpunkterna fungerar som ett underlag i det fortsatta arbetet.

Kommunen kommer inte att köpa in fastigheter i Åsa, eftersom det inte är kommunen själv som utvecklar fastigheterna. I Kungsbacka kommun köper kommunen i regel inte in mark. Det finns dock ändå möjligheter att till viss del förhandla med fastighetsägare om en lämplig utveckling.

Kommunen kommer inte att låta byggbolagen själva göra detaljplanerna. Även om byggbolagen skulle göra detaljplanerna själva måste de genomgå samma tidskrävande process som om kommunen själv upprättar detaljplanen.