Genvägen över gamla banvallen

Här är förslagen för området kring genvägen över den gamla banvallen.
  • I Åsa centrum saknas stråk i öst-västlig riktning, framförallt för gående och cyklister. Genvägen som idag löper över den gamla banvallen och förbinder Åsa villaväg med Åsa stationsväg och Ica föreslås förstärkas med en lämplig markbeläggning och flyttas något närmare Ica för att passa bättre in i gångoch cykelvägnätet. Intill genvägen bevaras ett grönstråk.
  • Trafiksituationen föreslås bli tydligare med skyltar som ger information om hur man kan förflytta sig, till exempel genom att ange avstånd eller tips på genvägar.
  • Boende och verksamma i Åsa har önskat förbättrad belysning längs med gång och cykelvägar, trafikljus, rondeller, bilfria skolvägar och övergångsställen för att öka känslan av trygghet. En förbättrad belysning kan också uppmuntra till att gå eller cykla oavsett årstid eller tid på dygnet.
  • Det föreslås finnas fler platser för paus i Åsa centrum. Finare miljöer, rastplatser med bänkar, papperskorgar och cykelparkeringar föreslås utmed stråken.