Infarten till idrottsplatsen

Här är förslagen för området kring infarten till idrottsplatsen.

 

  • I Åsa centrum finns huvudsakligen vägar som sträcker sig i nord-sydlig riktning, men i höjd med infarten till idrottsplatsen saknas gång- och cykelväg på båda sidor om Varbergsvägen. Det saknas också stråk i öst-västlig riktning. Gång- och cykelvägnätet ska vara sammanhängande, attraktivt och logiskt uppbyggt. Därför föreslås utveckling av stråk bland annat mellan Åsa villaväg och Åsa stationsväg, mellan Gamla Kläppavägen och Övre villavägen och mellan Idrottsvägen och Åsa stationsväg. 
  • Trafiksituationen ska bli tydligare med skyltar som ger information om hur man kan förflytta sig, till exempel genom att ange avstånd eller tips på genvägar. Boende och verksamma i Åsa har önskat förbättrad belysning längs med gång- och cykelvägar, trafikljus, rondeller, bilfria skolvägar och övergångsställen för att öka känslan av trygghet. En förbättrad belysning kan också uppmuntra till att gå eller cykla oavsett årstid eller tid på dygnet. 
  • Det föreslås finnas fler platser för paus i Åsa centrum. Finare miljöer, rastplatser med bänkar, papperskorgar och cykelparkeringar föreslås utmed stråken.