Utanför Ica

Här är förslagen för hela Åsa centrum som visas på huvudutställningen utanför Ica.

Åsa-känsla

Åsa har med sin historia, dragningskraft och outnyttjade centrala ytor stor potential att utvecklas till att bli ett mer levande samhälle året runt.

När Åsa utvecklas är det viktigt att platsens historia bevaras och att ny bebyggelse anpassas till den. Åsas karaktär och historia som bad- och semesterort innebär att byggnaderna i centrum mestadels är i en till tre våningar, ofta med träfasader och sadeltak. Det finns alltså en Åsa-skala som är en viktig del i samhällets karaktär. 

Bebyggelsen i Åsa centrum var tidigare delvis koncentrerad till den gamla tågstationen i centrum. Efter att den lades ner har läget för centrum genom åren förskjutits och de olika centrumfunktionerna är idag utspridda. Det gör att det kan vara svårt att ringa in vad som egentligen är centrum.

Förslag

 • För att bevara Åsa-skalan byggs ny bebyggelse huvudsakligen i högst tre våningar. På enstaka centrala punkter, till exempel vid torgen och restaurangstråken, kan något högre byggnader passa. De högre byggnaderna gör att platsen betonas. 
 • Byggnaderna runt Icas parkering och vid restaurangerna längs Varbergsvägen byggs i 3–6 våningar. 
 • Ny- och ombyggnationer anpassas till omgivande bebyggelse. 
 • Stråk med siktlinjer mot stranden skapas för att förstärka kopplingen till havet och förtydliga den historiska karaktären som badort.

Mötesplatser och torg

För att få en levande ort behöver människor platser att mötas på. Det kan vara ett torg, men även aktivitetsytor som till exempel lekplatser.

Boende och verksamma i Åsa har föreslagit en amfiteater, ute-bio, dansbana, musikscen, kälkbacke, skatepark, ytor för ungdomsaktiviteter, marknad och en mötesplats vid magasinet. Det har också lämnats in önskemål om ett aktivitetshus som skulle kunna innehålla gym, simhall, ishall, klättervägg, basket, tennisbana och kulturskola.

Förslag

 • Nya torg vid Åsa hembageri och vid Ica och en mötesplats vid gamla stationen. Många människor rör sig redan idag över dessa ytor. De nya torgytorna blir helt bilfria eller styrs av de gåendes hastighet.
 • Lekplatser och utegym för sommargäster och helårsboenden i alla åldrar. De placeras inom områden för nybyggnation och på eller i anslutning till torgytorna. 
 • Den befintliga bensinstationen fungerar idag som en mötesplats. Funktionen som mötesplats föreslås värnas genom att platsen på sikt utvecklas med lokaler för aktivitetshus och verksamheter.

Förflytta sig i Åsa

Varbergsvägen är idag en stor barriär för gående och cyklister. Vägen delar centrum i två delar och det saknas stråk i väst-östlig riktning.

Boende och verksamma i Åsa har önskat fler gågator och gårdsgator för att få en trygg och trevlig miljö för fotgängare. För att få ett sammanhängande och attraktivt gång- och cykelvägnät har det funnits önskemål om stråk från stranden till Åsa station via banvallen samt utmed hela Varbergsvägen. Förstärka befintliga genvägar, bättre placerade busshållplatser, strandpromenad och linbana är andra önskemål som framförts.

Förslag

 • Varbergsvägens båda sidor binds samman genom en enhetlig utformning i gatumiljön och i den omgivande bebyggelsen. Att flytta busshållplatsen närmare Ica skulle också bidra till att binda samman centrum.
 • Det finns gaturum som är på fotgängares och cyklisters villkor, antingen helt bilfria eller där bilarna måste anpassa sig till de gåendes hastighet. 
 • Ett sammanhängande, attraktivt och logiskt uppbyggt gång- och cykelvägnät och fler stråk i väst-östlig riktning. Exempel på stråk är mellan Åsa villaväg och Åsa stationsväg, mellan Gamla Kläppavägen och Övre villavägen och mellan Idrottsvägen och Åsa stationsväg. Det finns en tydlig koppling mellan Åsa station och Vita sand
 • via centrum. 
 • En tydligare trafiksituation där skyltar ger information om hur man kan förflytta sig, till exempel genom att ange avstånd eller tips på genvägar.

Leva och livet i Åsa

Det behövs ett varierat utbud av bostäder och bostadsformer för att invånare i alla åldrar ska kunna bosätta sig och bo kvar i Åsa.

Boende och verksamma i Åsa har föreslagit trygghetsboende, seniorboende, serviceboende, villor, radhus och ungdomsbostäder eller studentbostäder. Man föreslår både hyresrätter och bostadsrätter. Det har också funnits önskemål om att nybyggnation ska ha en miljöprofil och att Åsa centrum ska kunna erbjuda ett grönt och energieffektivt boende.

Förslag

 • Centrum förtätas med fler bostäder vilket skapar mer liv över dygnet. Vid Åsa stationsväg, runt Icas parkering och vid restaurangerna i centrum föreslås nya flerbostadshus med både hyresrätter och bostadsrätter. Även den gamla banvallen utvecklas med flerbostadshus.
 • Centrum föreslås också kompletteras med konferens och kontorslokaler.

Varierat utbud

Ett levande centrum kräver en levande handel och tillgång till bra service. För att skapa mer liv i centrum året runt behövs ett större utbud av butiker, caféer och restauranger.

Boende och verksamma i Åsa har framfört önskemål om en saluhall och att man på sikt vill flytta service som idag är placerad utanför centrum för att göra centrum mer
levande. Det finns också önskemål om att utveckla Åsa som sommarort med hotell och turistboenden.

Förslag

 • Butiker, restauranger och verksamhetslokaler placeras i bottenplan i flerbostadshusen längs med restaurangstråket och vid Ica.
 • De föreslagna torgytorna vid Åsa hembageri, Ica och eventuellt vid gamla stationen kan användas som marknadsplats.
 • Bakom dagens restauranger i centrum finns stor potential att använda söderläget för att skapa attraktiva ytor för uteserveringar.

Stanna till

Under sommaren strömmar besökare till Åsa och då uppstår stora problem med parkering i centrum. Problematiken gäller främst biltrafiken, men det saknas även cykelparkeringar. Det finns stor potential att skapa ytterligare motiv för invånare och besökare att stanna upp och njuta av miljön.

Boende och verksamma i Åsa har framfört önskemål om att gräsytor som sommartid blir provisoriska parkeringsplatser antingen ordnas som riktiga parkeringsplatser eller
som aktivitetsytor. Det har funnits tankar om att ordna parkering bakom Ica och att skapa ytterligare parkeringsplatser utanför centrum. Snygga och roliga cykelställ vill
man ha fler av. Det har kommit in önskemål om att man vill kunna hyra olika färdmedel, till exempel bil, cykel eller skrindor. Belysning, trafikljus, rondeller, bilfria skolvägar och övergångsställen har efterfrågats för att skapa trygghet.

Det har även kommit in förslag om att sänka hastighetsgränsen vid skolor och förskolor. Utegym, bänkar, regnskydd, vindskydd, blommor och planteringar tror man
skulle uppmuntra att man stannar upp en stund.

Förslag

 • Flexibla ytor som kan möta parkeringsbehovet sommartid men ge möjlighet till annan användning under resten av året. Parkeringen kan till exempel placeras längs Åsa bäckväg och på de ytor längs banvallen som inte är lämpliga för bostadsbyggande.
 • Mer belysning vid gång- och cykelvägar för att öka känslan av trygghet och uppmuntra till att gå eller cykla oavsett årstid eller tid på dygnet.
 • Fler platser för paus. Finare miljöer och rastplatser med bänkar och cykelparkeringar längs stråken.