Aktuella projekt i Åsa

Hamragårdsvägen VA-utbyggnad

Observera att områdesmarkeringen i lila är ungefärlig. Vilka fastigheter som slutgiltigt kommer att ingå vid VA-utbyggnad och erbjudas anslutning har ännu inte fastställts.

VA-utbyggnad 812 Hamragårdsvägen

Kungsbacka kommun bygger ut VA till cirka 20 fastigheter utmed Hamragårdsvägen i Åsa. Fastigheter i området planeras anslutas till kommunala vattentjänster i enlighet med de långsiktiga behov som finns för respektive fastighet. En förstudie kommer att utvisa vilka fastigheter som ska ingå och vilka vattentjänster de ska erbjudas.

De vattentjänster som finns är kombinationer av: Dricksvatten, Spillvatten (köks- och toalettavlopp), Dagvatten fastighet och Dagvatten gata. Dagvatten innebär avrinning från nederbörd. Informationen på denna sida kommer att hållas uppdaterad under projektet.

Avtalsanslutna

I området finns en VA-förening som sedan tidigare har en avtalsanslutning till kommunalt VA. Under förstudien kommer samråd att hållas med avtalsansluta angående möjligheter till att avtalsanslutningarna antingen finns kvar som nu eller att kommunen tar över ägande och ansvar för ledningsnät. Om ledningsnätet blir kommunalt, ansluter varje fastighets egna ledningar direkt till det kommunala ledningsnätet strax utanför tomtgränsen.

Tidsplan

Observera att tider är preliminära och kan komma att ändras.

  • Förstudie: pågår och beräknas vara klar under våren 2021
  • Detaljprojektering: Påbörjas 2021
  • Byggstart: beräknas bli under 2023
  • Anslutning: kan antas bli möjlig 1 - 2 år efter byggstart 

Möten

Vi höll ett digitalt informationsmöte om VA-utbyggnad Hamragårdsvägen 2021-02-08. 

Presentationen från mötet

Formulär om befintligt vatten och avlopp 

Onyttigbliven anläggning

Frågor och svar

Frågor och svar om VA-utbyggnad

Frågor och svar om 812 Hamragårdsvägen LÄNK KOMMER SENARE

Ovan finner du svar på allmänna frågor. Ytterligare frågor kan ställas via nedanstående e-post. Frågorna besvaras i samband med det inbokade mötet, här på internetsidan eller via e-post. Vi har tyvärr inte möjlighet att svara tidigare, eftersom planeringen avgörs först under förstudien.

Fastighetsspecifika frågor besvaras per e-post eller telefon. Kom ihåg att lämna e-postadress, telefonnummer, fastighetsbeteckning, adress och områdets namn tillsammans med din fråga.

Kontakt

teknik.va-utbyggnad@kungsbacka.se