Aktuella projekt i Åsa

Hamragårdsvägen VA-utbyggnad

Observera att områdesmarkeringen i lila är ungefärlig. Vilka fastigheter som slutgiltigt kommer att ingå vid VA-utbyggnad och erbjudas anslutning har ännu inte fastställts.

VA-utbyggnad 812 Hamragårdsvägen

Kungsbacka kommun bygger ut VA till cirka 20 fastigheter utmed Hamragårdsvägen i Åsa. Fastigheter i området planeras anslutas till kommunala vattentjänster i enlighet med de långsiktiga behov som finns för respektive fastighet. En förstudie kommer att utvisa vilka fastigheter som ska ingå och vilka vattentjänster de ska erbjudas.

De vattentjänster som finns är kombinationer av: Dricksvatten, Spillvatten (köks- och toalettavlopp), Dagvatten fastighet och Dagvatten gata. Dagvatten innebär avrinning från nederbörd. Informationen på denna sida kommer att hållas uppdaterad under projektet.

Avtalsanslutna

I området finns en VA-förening som sedan tidigare har en avtalsanslutning till kommunalt VA. Vi har inlett samråd och kommunikation med fastighetsägare och avtalsansluta angående möjligheter till att avtalsanslutningarna antingen finns kvar som nu eller att kommunen tar över ägande och ansvar för ledningsnät. Om ledningsnätet blir kommunalt, ansluter varje fastighets egna ledningar direkt till det kommunala ledningsnätet strax utanför tomtgränsen.

Tidplan

Observera att tider är preliminära och kan komma att ändras.

  • Förstudie: pågår och beräknas vara klar i början av 2022

Just nu händer detta i förstudien

Vi är i slutfasen av förstudien. Vi undersöker just nu möjligheten att senarelägga VA-utbyggnad i området för att kunna samordna den med angränsande detaljplaner, eller om de inte byggts då genomföra VA-utbyggnaden närmare år 2032. Om du har en synpunkt på det är det viktigt att du hör av dig senast 23/10 på mejl. (Mejladressen finns under "Kontakt" nedan).

Möte 2021-10-21

Du är välkommen att delta över dator eller telefon på digitalt informationsmöte om VA-utbyggnaden 2021-10-21 klockan 16:00-17:00. Vi informerar om vad det innebär att VA-utbyggnaden senareläggs och tar emot era synpunkter på det.

Klicka här för att anmäla dig!

Undersökningar av befintliga anläggningar

Under vecka 24-25  2021 undersökte vi de befintliga VA-anläggningarna i området. Förprojektering pågår i norra delen av området.

Möten

Vi höll ett digitalt informationsmöte om VA-utbyggnad Hamragårdsvägen 2021-02-08. 

Presentationen från mötet 

Samråd

Vi hade samråd med Hamragårdsvägens VA-förening i mars 2021.

Platsbesök

Vi var på ett platsbesök i området i januari 2021.

(Platsbesök innebär att representanter från konsultföretaget Sweco och Kungsbacka kommun gemensamt besöker området i syfte att identifiera geografiska förutsättningar som kan vara avgörande för framtida VA-utbyggnad.)

Utredning av dagvatten

Området bedöms i nuläget inte ha ett behov av en kommunal avledning av dagvatten.

Frågor och svar

Frågor och svar om VA-utbyggnad

Frågor och svar om 812 Hamragårdsvägen LÄNK KOMMER SENARE

Ovan finner du svar på allmänna frågor. Ytterligare frågor kan ställas via nedanstående e-post. Frågorna besvaras i samband med det inbokade mötet, här på internetsidan eller via e-post. Vi har tyvärr inte möjlighet att svara tidigare, eftersom planeringen avgörs först under förstudien.

Fastighetsspecifika frågor besvaras per e-post eller telefon. Kom ihåg att lämna e-postadress, telefonnummer, fastighetsbeteckning, adress och områdets namn tillsammans med din fråga.

Kontakt

teknik.va-utbyggnad@kungsbacka.se