Aktuella projekt i Fjärås

Hanhals VA-utbyggnad öster

Observera att områdesmarkeringen i lila är ungefärlig. Vilka fastigheter som slutgiltigt kommer att ingå vid VA-utbyggnad och erbjudas anslutning har ännu inte fastställts.

VA-utbyggnad 513 Hanhals öster om E6

Kungsbacka kommun bygger ut VA till cirka 40 fastigheter på östra sidan av motorvägen utmed Hanhalsholmevägen med anslutande vägar och en mindre del av Hanhals Kyrkväg. Fastigheter i området planeras anslutas till kommunala vattentjänster i enlighet med de långsiktiga behov som finns för respektive fastighet. En förstudie kommer att utvisa vilka fastigheter som ska ingå och vilka vattentjänster de ska erbjudas.

De vattentjänster som finns är kombinationer av: Dricksvatten, Spillvatten (köks- och toalettavlopp), Dagvatten fastighet och Dagvatten gata. Dagvatten innebär avrinning från nederbörd. Informationen på denna sida kommer att hållas uppdaterad under projektet.

Avtalsanslutna

I området finns VA-föreningar som sedan tidigare har avtalsanslutningar till kommunalt VA. Under förstudien kommer samråd att hållas med avtalsansluta angående möjligheter till att avtalsanslutningarna antingen finns kvar som nu eller att kommunen tar över ägande och ansvar för ledningsnät. Om ledningsnätet blir kommunalt, ansluter varje fastighets egna ledningar direkt till det kommunala ledningsnätet strax utanför tomtgränsen.

Tidplan

Observera att tider är preliminära och kan komma att ändras.

VA utbyggnaden görs i 2 etapper. Under 2021-2022 undersöks området som motsvarar Hanhals östra avloppsförening på grund av möjligheten för kommunen att överta ledningar, som behövs för att ansluta det ledningsnät som kommunen bygger i Hanhals väster om E6.

Tidplan i området för Hanhals östra avloppsförening:

  • Förstudie: pågår och beräknas vara klar 2021 eller början av 2022
  • Eventuellt övertagande av ledningsnät och eventuellt byggande av kompletterande ledningar: beräknas bli 2022 – 2023.

Tidplan för övriga Hanhals öster om E6:

  • Förstudie: beräknas vara klar 2023
  • Detaljprojektering: påbörjas 2024 eller 2025
  • Byggstart: beräknas bli under 2026 eller 2027
  • Anslutning: kan antas bli möjlig 1 - 2 år efter byggstart 

Möten

Vi höll ett digitalt informationsmöte i mars 2021.

Presentation 2021-03-03

Frågor och svar

Frågor och svar om VA-utbyggnad

Frågor och svar om 513 Hanhals öster om E6

Ovan finner du svar på allmänna frågor. Ytterligare frågor kan ställas via nedanstående e-post. Frågorna besvaras i samband med det inbokade mötet, här på internetsidan eller via e-post. Vi har tyvärr inte möjlighet att svara tidigare, eftersom planeringen avgörs först under förstudien.

Fastighetsspecifika frågor besvaras per e-post eller telefon. Kom ihåg att lämna e-postadress, telefonnummer, fastighetsbeteckning, adress och områdets namn tillsammans med din fråga.

Kontakt

teknik.va-utbyggnad@kungsbacka.se