Frågor och svar 513 Hanhals

 • Hur är VA-utbyggnadsområdena Hanhals öster och väster relaterade till varandra?

  +

  Hela Hanhals, både öster och väster om E6, beslutades som ett VA-utbyggnadsområde 2008. Sedan byggde VA-föreningar ut delar av ledningsnätet på östra sidan. På västra sidan efterfrågades att kommunen skulle ta sitt ansvar för VA-försörjningen och det kom en dom i Mark och Miljödomstolen om det.

  Hanhals väster om E6 är nu beslutat som kommunalt verksamhetsområde för VA, medan Hanhals öster om E6 är kvar som VA-utbyggnadsområde. Det finns fortfarande fastigheter som inte har tillgång till kommunalt VA och praxis för lagen om allmänna vattentjänster §6 innebär att det är kommunens skyldighet att se till att hela området har en hållbar VA-försörjning.

 • Hur stor del av Hanhals östra avloppsförenings ledningsnät kan komma att övertas av kommunen?

  +

  Den frågan kommer vi att diskutera mellan kommunen och föreningen. Utgångspunkten nu är att hitta en hållbar lösning för hela ledningsnätet. En hållbar lösning innebär att kommunen ska kunna nå ut med VA-tjänster till befintliga fastigheter och framtida avstyckningar inom området med sammanhängande bebyggelse. Det kan innebära att det är lämpligt att kommunen tar över alla ledningar fram till tomtgräns och fastigheterna blir kommunalt verksamhetsområde för VA. Det kan också finnas andra hållbara lösningar att överväga. Området är ett VA-utbyggnadsområde för att kommunen har ett ansvar för VA-försörjningen enligt lagen om allmänna vattentjänster §6.

 • Ska fastigheterna i Hanhals väster om E6 anslutas via avloppsledningen som tillhör Hanhals östra avloppsförening?

  +

  Ja, ledningen är dimensionerad för att klara även västra Hanhals. Om kommunen kommer överens med Hanhals östra avloppsförening om att ta över ledningen, så är det den bästa lösningen. Det är därför det finns en speciell tidsplan för VA-föreningens område som är samordnad med tidsplanen för VA-utbyggnad väster om E6.