Aktuella projekt i Fjärås

Hanhals VA-utbyggnad

VA-utbyggnad av Hanhals väster om E6

Mark och miljödomstolen fastslog 20 januari 2016 tidplanen för inrättande av verksamhetsområde för vatten och spillvatten samt utbyggnad av detsamma för Hanhals väster om E6. Området omfattar cirka 130 fastigheter. Förvaltningen för Teknik håller nu på med projektering av området.

Fastigheter öster om E6 har privata spillvattenledningar och ingår idag inte i verksamhetsområdet. Vilka fastigheter som kommer inom verksamhetsområdet för VA är ännu inte fastlagt.

Tidplan

Enligt domstolsbeslut ska utbyggnad av spillvattenledningar och ombyggnad av vattenledningar vara klart senast 31 december 2021.

 Vår preliminära tidplan för projektering och byggnation ser ut som följer:

  • Detaljprojektering hösten 2020
  • Byggstart december 2020
  • Färdigställd december 2021
  • Inkoppling av fastigheter 2022

Ändringar i tidplanen kan till exempel bero på besvärliga förutsättningar eller att vi inväntar beslut från andra myndigheter.

Undersökningar

Under januari-februari 2020 pågick geologiska och arkeologiska undersökningar i området. Undersökning om förorenad mark kommer att beställas under september-oktober 2020. Berörda markägare informeras om när och var provtagningen ska ske. Provtagning utförs av Geosigma AB.

Inventering och riskanalys omfattande bebyggelse, anläggningar, installationer och eventuella verksamheter, vilka kommer att påverkas av planerade mark- och schaktningsarbeten för VA-utbyggnad i Hanhals kommer att beställas i september-oktober 2020. Metron Miljökonsult AB meddelar berörda fastighetsägare.

Ledningsrättsförrättning

Kungsbacka kommun har ansökt hos Lantmäteriet om ledningsrätt. Ledningsförrättningsmöte ägde rum 2019-11-04.

Inkoppling av fastigheter

När VA-anläggningar för hela entreprenaden är utbyggda, besiktigade och ledningarna är tagna i drift av Teknik kan vi koppla in fastigheterna. VA-karta med upprättad förbindelsepunkt och vattengångshöjder skickas ut tillsammans med fakturan för anslutningsavgift. Fastigheten har ett år på sig att utför anläggningsarbeten på sin tomt för att kunna ansluta sig till kommunens förbindelsepunkt.

Mer information om VA-utbyggnad i Kungsbacka och den normala gången för fastighetsägare vid en utbyggnad hittar du här.

Har du frågor, kontakta

Projektledare Margarita Kouzina
0300-83 74 35
margarita.kouzina@kungsbacka.se