Aktuella projekt i Fjärås

Hanhals VA-utbyggnad väster

VA-utbyggnad Hanhals väster om E6

Mark och miljödomstolen fastslog 20 januari 2016 tidplanen för inrättande av verksamhetsområde för spillvatten samt utbyggnad av detsamma för Hanhals väster om E6. Området omfattar 129 fastigheter.

Fastigheter öster om E6 undersöks för senare VA-utbyggnad i ett separat projekt.

Tidplan

Enligt domstolsbeslut ska utbyggnad av spillvattenledningar och ombyggnad av vattenledningar vara klar senast 31 december 2021. Kungsbacka kommun Teknik inväntar svar från Länsstyrelsen gällande tidsförlängning för utbyggnad av VA - anläggningar i Hanhals.

Vår preliminära tidplan för projektupphandling och byggnation ser ut som följer:

  • Framtagande av förfrågningsunderlag: kvartal 2, 2021
  • Objektsupphandling: kvartal 3, 2021
  • Start för entreprenaden: kvartal 4, 2021
  • Slut för entreprenaden: kvartal 4, 2023

Ändringar i tidplanen kan till exempel bero på att vi inväntar beslut från andra myndigheter.

Förbesiktning

Inför arbetena kommer Metron Miljökonsult AB utföra förbesiktning av fastigheter i området. Fastighetsägare kommer att få informationsbrev från Metron Miljökonsult AB innan entreprenaden påbörjas.

Inmätning

Kompletterande inmätning och avvägning av befintliga anläggningar inom aktuellt område kommer att utföras av Bygg- och miljö mätningspersonal under januari-februari 2021.

Markundersökning

Geosigma AB ska utföra en markundersökning inför kommande VA-ledningsdragning.

Markundersökningen kommer att pågå mellan slutet av januari till och med mars 2021. Under denna period kommer provtagning ske vid två tillfällen: provtagning i åkermark med handhållen spadborr ner till 0,5 meter, samt asfaltsborrning med borrbandvagn ner till 3 meter.

Utsättning av befintliga ledningar/kablar inom aktuella områden är beställd av Geosigma. Underlag med redovisat läge för kända privata ledningar är överlämnat av Teknik till Geosigma.

För frågor angående projektet hör av er till kontaktperson Per Samuelsson eller Kungsbacka kommuns projektledare (se längst ned).

Per Samuelsson
Uppdragsledare Geosigma AB
per.samuelsson@geosigma.se                                                                                              0721-45 77 79             

Ledningsrättsförrättning

Kungsbacka kommun har ansökt hos Lantmäteriet om ledningsrätt. Ledningsförrättningsmöte ägde rum 2019-11-04. Befintlig ansökan kommer att kompletteras med nya lösningar för utbyggnad av VA-anläggningar i Hanhals. Detta kan innebära att en ny ledningsrättsförrättning kommer att behövas.

Lantmäteriet kommer att kalla berörda markägare till ledningsförrättningsmöte den 26 maj 2021. Möte kommer att hållas digitalt via Skype.

Inkoppling av fastigheter

När VA-anläggningar för hela entreprenaden är utbyggda, besiktigade och ledningarna är tagna i drift av Teknik kan vi koppla in fastigheterna. VA-karta med upprättad förbindelsepunkt och vattengångshöjder skickas ut tillsammans med fakturan för anslutningsavgift. Fastigheten har ett år på sig att utför anläggningsarbeten på sin tomt för att kunna ansluta sig till kommunens förbindelsepunkt.

Mer information om VA-utbyggnad i Kungsbacka och den normala gången för fastighetsägare vid en utbyggnad hittar du här.

Har du frågor, kontakta

Projektledare Margarita Kouzina
0300-83 74 35
margarita.kouzina@kungsbacka.se