Aktuella projekt i Frillesås

Rya verksamhetsområde

Fastighet: Frillesås-Rya 3:77 m.fl

Aktuellt

Granskningen av förslag till ny detaljplan för Rya verksamhetsområde i Fjärås har avslutats. Vi sammanställer nu de synpunkter som har kommit in och vi kommer att hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet. Detaljplanen bearbetas nu inför att kommunfullmäktige slutligen ska anta den. 

Bakgrund

Området är utpekat i handlingen Ny mark för näringslivet från 2009. Kommunstyrelsen godkände år 2016 ett planprogram för området och i april 2017 gav byggnadsnämndens arbetsutskott samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta en detaljplan för området.

Planområdet omfattar cirka 38 hektar och består till största delen av jordbruksmark.

Kommunen äger fastigheten Frillesås-Rya 3:77, belägen söder om Almedalsvägen. Fastigheten norr om Almedalsvägen Frillesås-Rya 4:17 är i privat ägo.

Planförslaget var ute på samråd under november 2020 och var ute på granskning under september 2021.

Det här ska planläggas

  • Verksamheter

Detaljplanen behöver vara flexibel för att kunna möjliggöra för etablering av olika typer av verksamheter. Samrådsförslaget ger utrymme för såväl yt- och höjdkrävande byggnader som för mindre. Föreslagen exploateringsgrad är 60 procent per fastighet. Detta möjliggör sammanlagt 16 hektar byggnadsarea inom planområdet. 

Läs mer om planförslaget i granskningshandlingarna under menyn i statusraden. 

Tidplan

  • Antagande, vår 2022

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras. 

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna