Aktuella projekt i Frillesås

Nu kan du tycka till

Samråd 3 november - 1 december 2020

Rya verksamhetsområde

Fastighet: Frillesås-Rya 3:77 m.fl

Aktuellt

Nu kan du tycka till om detaljplaneförslag för verksamheter inom fastighet Frillesås-Rya 3:77 med flera, Rya verksamhetsområde i Frillesås. Samrådet pågår mellan 3 november och 1 december 2020. Handlingarna finns här på webben och i stadshusets entré.

Samrådsmöte

Vi kommer att hålla ett digitalt samrådsmöte via Microsoft Teams den 11 november klockan 18:00 – 20:00. Föranmälan krävs.

Anmäl dig via e-post till samhallsbyggnadskontoret@
kungsbacka.se
. Antalet deltagare är begränsat.

Skicka in synpunkter

Vi vill ha dina synpunkter skriftligen senast 1 december 2020. Du kan skicka in via vår e-tjänst.

E-tjänst; Lämna synpunkter

Du kan också skicka till vår e-post eller postadress:

samhallsbyggnadskontoret@
kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
Samhällsbyggnadskontoret
434 81 Kungsbacka

Glöm inte att ange ditt namn, adress och fastighetsbeteckning. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar skriftliga synpunkter under samråd eller granskning.

Bakgrund

Området är utpekat i handlingen Ny mark för näringslivet från 2009. Kommunstyrelsen godkände år 2016 ett planprogram för området och i april 2017 gav byggnadsnämndens arbetsutskott samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta en detaljplan för området.

Planområdet omfattar cirka 38 hektar och består till största delen av jordbruksmark.

Kommunen äger fastigheten Frillesås-Rya 3:77, belägen söder om Almedalsvägen. Fastigheten norr om Almedalsvägen Frillesås-Rya 4:17 är i privat ägo.

Det här ska planläggas

  • Verksamheter

Detaljplanen behöver vara flexibel för att kunna möjliggöra för etablering av olika typer av verksamheter. Samrådsförslaget ger utrymme för såväl yt- och höjdkrävande byggnader som för mindre. Föreslagen exploateringsgrad är 60 procent per fastighet. Detta möjliggör sammanlagt 16 hektar byggnadsarea inom planområdet. 

Läs mer om planförslaget i samrådshandlingarna under menyn i statusraden. 

Tidplan

  • Samråd, november 2020
  • Granskning, vår 2021
  • Antagande, vinter 2021/2022

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras. 

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna