Aktuella projekt i Frillesås

Frillesås Rya 1:216 & 1:132

Aktuellt

Detaljplanen vann laga kraft 23 november 2019.

Beskrivning

Planområdet ligger i centrala Frillesås intill korsningen mellan Göteborgsvägen och Torstensviksväg. Planområdet omfattar en yta på cirka 6 000 kvadratmeter och omfattar främst kvartersmark. Detaljplanen syftar till att utreda förutsättningarna för en utbyggnad/omstrukturering av verksamhetsbyggnaden norr om torget.

Samrådsförslaget som ställdes ut under hösten 2018 omfattade även bostäder samt en ny parkeringslösning. Efter samrådet har detaljplanen reviderats och bostäder samt ny parkeringslösning ingår inte längre i detaljplaneförslaget.

Status och dokument

Kontakta gärna