Aktuella projekt i Frillesås

Planändring för Coop vid Kung Frilles torg

Fastighet: Frillesås-Rya 1:216 m fl.

Aktuellt

Detaljplanen för Frillesås-Rya 1:216 m fl. har vunnit laga kraft och är nu giltig. 

Bakgrund

Fastighetsägaren lämnade in ansökan om planbesked 5 november 2020 för att möjliggöra för teknik- och personalutrymmen genom en påbyggnad på befintlig byggnad. Gällande detaljplan vann laga kraft 2019 men inrymmer ingen möjlighet för påbyggnad på befintlig byggnad. Byggnadsnämnden lämnade den 18 december 2020 besked att kommunen avser pröva den begärda åtgärden genom ändring av befintlig detaljplan.

Det här ska planläggas

Planförslaget syftar till att möjliggöra en högre nockhöjd inom befintlig byggrätt för livsmedelsbutiken.

Tidplan

  • Samråd – andra kvartalet 2021
  • Granskning – tredje kvartalet 2021
  • Antagande – fjärde kvartalet 2021

Exploatör

Konsumentföreningen Frillesås ekonomiska förening.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna