Aktuella projekt i Frillesås

Nu kan du tycka till

Samråd till 22 juni 2021

Planändring för Coop vid Kung Frilles torg

Fastighet: Frillesås-Rya 1:216

Aktuellt

Nu kan du tycka till om förslag om detaljplaneändring för Coop i Frillesås. Samrådet pågår mellan 1 juni och 22 juni 2021. Handlingarna finns här på webben och i stadshusets entré.

Skicka in synpunkter

Vi vill ha dina synpunkter skriftligen senast 22 juni 2021. Du kan skicka in via vår e-tjänst.

E-tjänst; Lämna synpunkter

Du kan också skicka till vår e-post eller postadress:

samhallsbyggnadskontoret@
kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
Samhällsbyggnadskontoret
434 81 Kungsbacka

Glöm inte att ange ditt namn, adress och fastighetsbeteckning. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar skriftliga synpunkter under samråd eller granskning.

Bakgrund

Fastighetsägaren lämnade in ansökan om planbesked 5 november 2020 för att möjliggöra för teknik- och personalutrymmen genom en påbyggnad på befintlig byggnad. Gällande detaljplan vann laga kraft 2019 men inrymmer ingen möjlighet för påbyggnad på befintlig byggnad. Byggnadsnämnden lämnade den 18 december 2020 besked att kommunen avser pröva den begärda åtgärden genom ändring av befintlig detaljplan.

Det här ska planläggas

Planförslaget syftar till att möjliggöra en högre nockhöjd inom befintlig byggrätt för livsmedelsbutiken.

Tidplan

  • Samråd – andra kvartalet 2021.
  • Granskning – tredje kvartalet 2021
  • Antagande – fjärde kvartalet 2021

Detaljplanen tas fram med ett begränsat standardförfarande vilket innebär att om samtliga sakägare samt länsstyrelsen godkänner förslaget under samrådsskedet kan detaljplanen antas efter samråd.

Exploatör

Konsumentföreningen Frillesås ekonomiska förening.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna