Aktuella projekt i Kullavik

Bolsheden 1:2, verksamhetsområde

Aktuellt

Byggnadsnämndens beslut om antagande BN 2021-02-24 § 42 har överklagats. Ärendet är överlämnat till Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen för vidare hantering.

Beskrivning

Bolshedens verksamhetsområde är mycket attraktivt och ska utökas söderut.

Det här ska planläggas

Mark för verksamhetslokaler.

Tidplan

Detaljplanen beräknas bli antagen våren 2021.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna