Aktuella projekt i Kullavik

Norra Kyvik- och Ekekullsområdet, planprogram

Aktuellt

Arbetet med planprogrammet har kommit långt och nu finns ett förslag framme. Nästa steg är att politikerna i kommunstyrelsen ska besluta om förslaget till planprogram ska skickas ut på samråd. Under samrådet kan alla som vill ta del av planprogramförslaget och de utredningar som tagits fram som underlag. Under samrådet finns det också möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Vi beräknar kunna hålla programsamråd under hösten 2020.  

Beskrivning 

Planprogrammet syftar till att utreda förutsättningarna för ny bebyggelse i området. I planprogrammet kommer bland annat övergripande förutsättningar för dagvatten, trafik, VA, naturvärden, översvämning och arkeologi att utredas.

Inom ramen för uppdraget att ta fram ett planprogram för området har vi gjort följande:

  • dagvattenutredning
  • miljöutredning
  • trafikutredning
  • platsbesök, juni 2019 och augusti 2019

Utifrån ovanstående underlag har vi studerat området och lokaliserat platser som skulle kunna kompletteras med ny bebyggelse och vilka platser som inte är lämpliga att bebygga. 

Resultatet av arbetet sammanställs och redovisas i ett planprogramförslag. Planprogrammet kommer också att behandla vissa genomförandefrågor.

När vi även fått in trafikutredningen ska alla underlag sammanställas och redovisas i ett planprogramförslag. Planprogrammet kommer också att behandla vissa genomförandefrågor. Efter sommaren 2020 hoppas vi kunna gå ut på samråd med programförslaget. Då kan boende i området och andra berörda lämna synpunkter på förslaget.

Utifrån den här tidplanen hoppas vi kunna ha ett godkänt planprogram i slutet av 2020 eller början av 2021. Planprogrammet kommer sedan att ligga till grund för hur området detaljplaneras.

Status och dokument

Kontakta gärna