Aktuella projekt i Kullavik

Norra Kyvik- och Ekekullsområdet, detaljplan

Aktuellt

Den 23 februari 2021 beslutade kommunstyrelsen att godkänna planprogrammet för Norra Kyvik- och Ekekullsområdet. Nu startar kommunen arbetet med att ta fram en detaljplan för en del av programområdet. Vilka delar som berörs kan utläsas av orienteringskartan som du hittar under rubriken Detaljplan.

Beskrivning

Planprogrammet för Norra Kyvik- och Ekekullsområdet i Kullavik är kommunens strategi för markanvändningen inom området. Den markanvändning som programmet föreslår kommer nu att ligga till grund för den fortsatta planeringen av området Norra Kyvik- och Ekekullen.

Kommunen kommer att ta fram ett förslag på detaljplan för det område som idag till största del är bebyggt med enbostadshus. Detaljplanens syfte är att bekräfta befintlig användning av marken och möjliggöra för nya byggrätter för enbostadshus i enlighet med planprogrammet för Norra Kyvik- och Ekekullsområdet. Detaljplanen syftar också till att definiera områden för natur och rekreation, områden för vägar samt vid behov även områden för öppna dagvattenanläggningar. 

När kan du tycka till om detaljplaneförslaget?

Vid två tillfällen har du möjlighet att lämna synpunkter på kommunens detaljplaneförslag - vid samråd och vid granskning. Inför samråd och granskning kommer vi att informera om det här på webben, på kommunens digitala anslagstavla och genom annons i dagspressen.

Ett förslag om detaljplan tas fram enligt en väl definierad process. Här kan du läsa mer om hur planprocessen går till: Planprocessen

Tidplan

  • Samråd april 2022
  • Granskning september 2022
  • Antagande november 2022

Har du frågor?

Om du har frågor om detaljplanearbetet vill vi att du skickar dem till samhallsbyggnadskontoret@
kungsbacka.se

Vi vill kunna leverera en bra service till dig som har frågor om arbetet. Det underlättar om frågor lämnas skriftligen istället för att du försöker nå oss per telefon. Detta ger oss också chansen att sammanställa de vanligast förekommande frågorna i en lista här på webben.

Status och dokument

Kontakta gärna