Aktuella projekt i Kullavik

VA-utbyggnad Torred

Torred etapp 2 och 3

VA-anläggningar inom Torred etapp 2 och 3 kommer att byggas samtidigt av vår entreprenör Jord och Berg AB.  Utbyggnade påbörjades i mars 2020.

Entreprenaden för Torred etapp 2 och 3 beräknas vara avslutade sommaren 2022, fastighetsägare kommer därefter få möjlighet till VA-anslutning. Försening i tidsplanen beror på mer omfattande sprängningsarbete av berg än beräknat, val av annan produktionsmetod (konventionell schaktning istället för borrning) samt att produktionen hindrats av säkerhetsarbetet när Svenska Kraftnäts kabel drogs genom området.

Inkoppling av vatten och avlopp

Entreprenaden innebär att Teknik drar ledningar och upprättar förbindelsepunkter, vilka framgår av den VA-karta fastighetsägaren får när vår entreprenad är färdig. Fastighetsägaren utför och bekostar sedan ledningsdragning mellan kommunens förbindelsepunkt och huset.

Ledningsdragning och inkoppling måste utföras fackmannamässigt, och arbetet ska besiktigas och godkännas av Tekniks kontrollant innan den får börja användas. Innan vi kopplar på fastigheten måste även anläggningsavgiften vara betald.

Mer information om VA-sanering

Kontakta gärna

Projektledare
Joakim Ekberg
joakim.ekberg@kungsbacka.se
0300-83 50 24

Byggledare
Martin Lundahl
martin.lundahl@kungsbacka.se
0300-83 32 54