Aktuella projekt i Kullavik

Detaljplan för bostäder

Fastighet: Bolsheden 1:9 och Bolsheden 1:39

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2018 att ta fram ett planprogram för bostäder inom Bolsheden 1:9 och Bolsheden 1:39. Samhällsbyggnadskontoret gör bedömningen att ett planprogram inte behöver tas fram innan detaljplan startas, eftersom planområdet är begränsat i storlek och frågorna är hanterbara inom en detaljplaneprocess. Detaljplanearbetet påbörjades formellt i december 2021.

Det här ska planläggas 

Bostäder.  Planområdet är 2,1 hektar.

Tidplan

  • samråd - kvartal ett 2023
  • granskning - kvartal tre 2023
  • antagande - kvartal ett 2024

Tidplanen är preliminär och kan ändras.

Exploatör

Fastighetsägarna till Bolsheden 1:9 och Bolsheden 1:39.

Status och dokument

Kontakta gärna