Aktuella projekt i Kullavik

Släps-Kullen 1:406, bostäder

Aktuellt

Byggnadsnämnden har 2021-07-08 § 205 antagit detaljplan för bostäder inom Släps-Kullen 1:406. För närvarande löper en överklagande tid innan beslutet eventuellt vinner laga kraft.

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för tre nya bostäder med tillhörande komplementbyggnad så som garage eller förråd.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna