Aktuella projekt i Kullavik

Släps-Kullen 1:406, bostäder

Aktuellt

Granskningen för förslag till ny detaljplan för bostäder inom Släps-Kullen 1:406 i Kullavik i har avslutats. Vi sammanställer nu de inkomna synpunkterna och kommer hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för tre nya bostäder med tillhörande komplementbyggnad så som garage eller förråd.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna