Aktuella projekt i Kullavik

Släps-Kullen 2:301 och del av Släps-Kullen 2:147

Aktuellt

Detaljplanen blev antagen av byggnadsnämnden 21 november 2019 och vann laga kraft 20 december 2019. 

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett fristående garage samt förhindra en framtida avstyckning av fastigheten Släps-Kullen 2:301. Huvudbyggnaden på Släps-Kullen 2:301 är delvis placerad på prickad mark i befintlig detaljplan, det vill säga mark som inte får bebyggas. Vid upprättande av ny detaljplan legaliseras även befintlig huvudbyggnad. 

Status och dokument

Kontakta gärna