Aktuella projekt i Kullavik

VA-utbyggnad Hagryd Dala

Större delen av bebyggelsen i Hagryd-Dala och Sannå-Dala kommer att få anslutning till kommunalt vatten och spillvatten. Området finns med i VA-saneringsprogrammet 2016-2020 som beslutats av nämnden för Teknik.

Fastigheterna är utspridda geografiskt och avgränsningen av vilka fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet för vatten och spillvatten är inte helt fastställt. Utbyggnaden i Hagryd-Dala kommer att utföras i flera etapper.

Förprojektering

Förprojektering innebär bland annat att hitta den bästa lösningen, både ur ett ekonomiskt och ett tekniskt perspektiv. Kungsbacka kommuns förvaltning för Teknik kommer att utföra en geoteknisk undersökning för de olika sträckorna för att se förekomst av berg och geotekniska förutsättningar. Berörda markägare informeras via brev. De geotekniska undersökningarna börjar vecka 37 2020.

Inmätning av enskilda avlopp februari 2021

Under februari 2021 kommer mätningsingenjörer att behöva gå in på fastigheterna för att mäta in vattengångsnivån i befintliga avloppsanläggningar. Mätningarna gör det möjligt för oss att projektera rätt höjd på servisledningen till fastigheten (den ledning som du kommer att ansluta till). Projekteringen syftar till att så många fastigheter som möjligt ska kunna få ut sitt spillvatten (avlopp) med självfall, så att ni inte behöver lägga om ledningar på tomtmark mer än nödvändigt.

Mätningarna utförs av kommunens upphandlade entreprenör Norconsult. De har alltid på sig gula varselkläder med Norconsults logga på. Är du hemma får du gärna prata med dem om det är något du tycker är bra för oss att veta om din avloppsanläggning.

Projektering

Ledningsdragningen fastställs och berörda fastighetsägare som omfattas av verksamhetsområdet informeras om detta. En VA-karta med föreslaget läge för förbindelsepunkt skickas för samtycke till berörda fastighetsägare.

Förbindelsepunkt motsvarar anslutningspunkt för kommunala ledningar och ligger normalt cirka 0,5 meter utanför tomtgräns. Föreslagen ledningsdragning redovisas för markägare för synpunkter. Fastighetsägare bygger och ansvarar för VA-ledningar på sin egen fastighet.

Ledningsrättsförrättning

Kungsbacka kommun ansöker hos Lantmäteriet om ledningsrätt. Underlaget med redovisad ledningsdragning översändes till Lantmäteriet. Lantmäteriet kallar sedan berörda markägare för information om beslut om ledningsrätt.

Upphandling av entreprenaden

När beslut om ledningsrätt är klart kan entreprenaden upphandlas.

Utbyggnad av entreprenaden

Teknik kallar berörda mark- och fastighetsägare till informationsmöte innan entreprenaden startar.

Inkoppling av fastigheter

När VA-anläggningar för hela entreprenaden är utbyggda, besiktigade och ledningarna är tagna i drift av Teknik kan vi koppla in fastigheterna.

VA-karta med upprättad förbindelsepunkt och vattengångshöjder skickas ut tillsammans med fakturan för anslutningsavgift. Fastigheten har ett år på sig att utför anläggningsarbeten på sin tomt för att kunna ansluta sig till kommunens förbindelsepunkt

Tidplan (preliminära tider)

Etapp 1

Projektering: 2019 – 2021
Utbyggnad: vinter/vår 2021 – sommar 2022

Etapp 2

Projektering: 2019 – 2022
Utbyggnad: 2022 – 2025

Mer information om VA-utbyggnad i Kungsbacka och den normala gången för fastighetsägare vid en utbyggnad hittar du här

Kontakta gärna

Projektledare Erika Nilsson
0300-83 84 24
erika.nilsson@kungsbacka.se