Aktuella projekt i Kullavik

VA-utbyggnad Släps Högås

Större delen av bebyggelsen i Släps Högås kommer att få anslutning till kommunalt vatten och spillvatten. Området finns med i VA-saneringsprogrammet 2016-2020 som beslutats av nämnden för Teknik.

Fastigheterna är utspridda geografiskt och avgränsningen av vilka fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet för vatten och spillvatten är inte helt fastställt.

Förprojektering

Förprojektering innebär bland annat att hitta den bästa lösningen ur ekonomiskt och tekniskt perspektiv. Kungsbacka kommuns förvaltning för Teknik kommer att utföra en geoteknisk undersökning för de olika sträckorna för att se förekomst av berg och geotekniska förutsättningar. Berörda markägare informeras via brev.

Projektering

Ledningsdragningen fastställs och berörda fastighetsägare som omfattas av verksamhetsområdet informeras om detta. En VA-karta med föreslaget läge för förbindelsepunkt skickas för samtycke till berörda fastighetsägare.

Förbindelsepunkt motsvarar anslutningspunkt för kommunala ledningar och ligger normalt cirka 0,5 meter utanför tomtgräns. Föreslagen ledningsdragning redovisas för markägare för synpunkter. Fastighetsägare bygger och ansvarar för VA-ledningar på sin egen fastighet.

Ledningsrättsförrättning

Kungsbacka kommun ansöker hos Lantmäteriet om ledningsrätt. Underlaget med redovisad ledningsdragning översändes till Lantmäteriet. Lantmäteriet kallar berörda markägare för information om beslut om ledningsrätt.

Upphandling av entreprenaden

När beslut om ledningsrätt är klart kan entreprenaden upphandlas.

Utbyggnad av entreprenaden

Teknik kallar berörda mark- och fastighetsägare till informationsmöte innan entreprenaden startar.

Inkoppling av fastigheter

När VA -anläggningar för hela entreprenaden är utbyggda, besiktigade och ledningarna är tagna i drift av Teknik kan vi koppla in fastigheterna. VA-karta med upprättad förbindelsepunkt och vattengångshöjder skickas ut tillsammans med fakturan för anslutningsavgift. Fastigheten har ett år på sig att utför anläggningsarbeten på sin tomt för att kunna ansluta sig till kommunens förbindelsepunkt

Tidplan (preliminära tider)

Projektering: hösten 2021 - våren 2022

Utbyggnad: hösten 2022 - hösten 2023

Mer information om VA- utbyggnad i Kungsbacka och den normala gången för fastighetsägare vid en utbyggnad hittar du här.

Kontakta gärna

Margarita Kouzuina
margarita.kouzina@kungsbacka.se
0300-83 74 35