Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Aranäs etapp 3

Aranäs etapp 3

Aktuellt

Byggnadsnämnden godkände detaljplanen 11 oktober 2018. Kommunfullmäktige antog detaljplanen 11 december 2018 och planen har vunnit laga kraft.

Beskrivning

Utbyggnaden av Aranäs stadsdel är en omfattande strategisk stadsförnyelse som berör stora delar av södra Kungsbacka stad. Stadsdelen byggs successivt ut enligt en struktur och etappindelning som kommunfullmäktige beslutade 2005.

Detaljplaneförslaget innebär en utbyggnad av cirka 280 bostäder och centrumfunktioner i tre kvarter i varierande höjder. I områdets östra del föreslås ett parkeringshus i fem våningar med plats för cirka 1000 parkeringsplatser för boende och besökare, samt lokaler för bil- och cykelservice.

I planområdet ingår till kvarteren angränsande gator samt två befintliga parkeringskvarter. Närmast järnvägen i öster föreslås ett parkområde med ett bullerskydd samt en återvinningsplats och transformatorstation.

Bebyggelsen ska gestaltas med en samtida och stadsmässig karaktär. Den nya bebyggelsen ska samspela med bebyggelsen i det befintliga Aranäs stadsdel och med innerstaden men samtidigt ha en egen identitet för att skapa mångfald och variation i stadsdelen. Sockelvåningarna ska ha en högre takhöjd för att skapa en flexibilitet och möjliggöra för verksamheter. Parkeringshuset ska gestaltas med fokus på att skapa trygghet samt för att skapa variation längs med Lindens gata. 

Exploatör etapp 3

Lindbäcks Bostads AB

Aranäs etapp 4

Läs om Aranäs etapp 4 här

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna