@ABAKO Arkitektkontor AB

Hede stationshus

Hede stationshus ska stå klart årsskiftet 2018-2019 och kommer höja kvaliteten för resenärerna med sin inglasade vänthall och med sitt välkomnande formspråk. I vintermörkret ska byggnaden lysa som en lykta över de öppna parkerings- och körytorna och vara ett väl synligt landmärke.
 • FAKTA Hede

  +
  • Hede station togs i bruk 1992
  • Stationshusets byggstart: början av 2018
  • Stationshuset ska vara klart senast årsskiftet 2018-2019
  • Stationshuset kommer att innehålla vänthall, servicepunkt, toaletter och pausutrymmen för förare
  • Ca 2700 resenärer rör sig vid Hede station varje vardag
  • Västtrafiks målbild för 2025 är dubblat resande (sett från år 2006)
  • Västtrafiks målbild för 2035 är tredubblat resande (sett från år 2006).

Stationshuset är tänkt att stå klart årsskiftet 2018-2019 och kommer att väsentligt höja resenärskvaliteten på pendlingsstationen Hede. Stationshuset utgör startpunkten på en successiv förädling av stationsområdet från en mer renodlad pendelparkeringsstation till en i stadsdelen mer integrerad station där synnergieffekterna mellan infrastrukturen för kommunikation och andra delar av samhället som arbetsplatser och bostäder uppstår.

Aktuellt på Hede station

En lykta av glas

Stationshuset kommer bestå av två delar; den öppnare vänthallen i två halvplan och den mer slutna servicedelen i två plan.

Byggnadens formspråk är tänkt vara mjukt med avrundade hörn. De runda formerna i volym och interiör syftar till att förhöja känslan av vänlighet och omhändertagande. 

Glasfasaden

Byggnadens tydligaste kännetecken är glasfasaden mot väster, söder och norr. Den generösa användningen av glas är en förutsättning för att resenärerna ska kunna se tåget eller bussen och kunna vänta så länge som möjligt i byggnaden. Glasfasaden skapar också trygghet då den ger inblick-utblick och därigenom bättre social kontroll.

Glaselementen bärs av ett stålfackverk, ett sorts bärande väggskal, som ersätter bärande pelare. Detta bidrar till en tunn fasad där avsaknaden av pelare gör det lättare att se ut längs med plattformen. Fackverkets diagonaler och vertikaler på olika höjder skapar tillsammans med glasindelningen ett repetitivt mönster. I detta mönster kan somliga glaselement ersättas av glaselement med kraftigare solskyddsglas, screenmålade glas eller element av annat material. Detta kan vara nödvändigt i viss utsträckning för att minska solinstrålningen.

Bakgrund

Hede Station togs i bruk 1992. Pendelparkeringar och resandeströmmar har kontinuerligt kommit att öka samtidigt som tätortsbebyggelsen kryper närmare genom den pågående bostadsutbyggnaden.

2015/2016 togs en Masterplan för stationsområdet fram med en framtidsstruktur för trafik, stråk och kompletterande planskild plattformsförbindelse. Även framtida disposition av pendelparkeringar samt placering av stationshus, bussterminal och cykelparkeringar illustrerades i denna.

Under 2016 ansökte Kungsbacka kommun om statsbidrag inom ramen för Stadsmiljöavtalet som Trafikverket ansvarar för. Ansökan avsåg byggnationen av ett stationshus vid Hede station och kommunen beviljades i juni 2016 16 miljoner kronor för detta ändamål. Förutsättningarna i Stadsmiljöavtalet är att objekten ska vara färdigställda senast 31/12 2018 för att bidraget ska kunna betalas ut och detta faktum har påskyndat arbetet med stationshuset.

Kontakta gärna

Sten Moberg, projektledare
e-post: sten.moberg@kungsbacka.se

Adam Hölsö, byggledare
Tel. 0731-57 01 26
e-post: adam.holso@kungsbacka.se