Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Foto: Adam Folcker

Inlagsleden GC-bro

Många undrar varför det inte finns en gång- och cykelväg (GC-väg) på Inlagsledens bro över järnvägen i södra utkanten av Kungsbacka stad. Här är frågor och svar om saken.

Hur blev det så här?

När Inlagsleden byggdes på 1990-talet fanns det tankar på att flytta resecentrum till området där stormarknaderna Coop och Willys nu ligger. Dåtidens planerare och politiker tänkte sig att det skulle finnas en passage för fotgängare och cyklister vid detta nya resecentrum, och att det således inte skulle behövas ytterligare en passage vid den närliggande vägbron. Detta beslut berodde till viss del även på att man inte kom överens med staten om delfinansiering av Inlagsleden, vilket slutade med att Kungsbacka kommun fick betala hela projektet.

Det blev aldrig någon flytt av resecentrum, och både politiker och trafikplanerare i Kungsbacka är idag medvetna om behovet av en gång- och cykelbro över järnvägen. Frågan har varit uppe i flera omgångar, och för ett tiotal år sedan fanns en tanke om att bredda den befintliga vägbron genom en tilläggskonstruktion. Men en utredning som gjordes 2011 visade att det behövs en helt fristående bro för att man ska kunna snöröja och sopa vägbanan. En tilläggskonstruktion skulle helt enkelt inte klara tyngden av driftsfordon. Detta medförde högre kostnader, och det fanns vid den tidpunkten ingen budget för det.

Vad händer nu?

En fristående gång- och cykelbro planeras norr om befintlig vägbro. Av geotekniska skäl krävs ett visst avstånd till vägbron, eftersom pålarna under marken från vägbron sträcker sig ganska långt ut. Eftersom Trafikverket äger järnvägen så är det bara de som kan utreda, projektera och bygga en ny bro. Trafikverket har påbörjat projekteringen, och den kommer att följas av upphandling och byggnation. 

Läs mer på Trafikverkets hemsida

Tillfällig lösning

I väntan på en separat gång- och cykelbro över järnvägen så gjorde vi hösten 2018 en provisorisk lösning och över bron  genom att separera bilvägen från de oskyddade trafikanterna, för att förbättra säkerheten för de som ska ta sig över järnvägen via Inlagsleden.

När kan bron byggas?

Något som alltid gäller vid byggen över järnväg är långa planeringstider, detta eftersom man med lång framförhållning måste planera in stopp i tågtrafiken på Västkustbanan under vissa kritiska delar av bygget. Detta gör att man får räkna med att det tar ett antal år från det att Kungsbacka kommun kommit fram till en lösning med Trafikverket vad gäller utformning innan en GC-bro kan vara på plats.