Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Klovsten, verksamhetsområde

Aktuellt

Granskningen av förslag till ny detaljplan för Klovstensverksamhetsområde har avslutats. Vi sammanställer nu de synpunkter som har kommit in och vi kommer att hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Beskrivning

Kungsbacka kommun planerar för ett nytt verksamhetsområde i Kungsbacka stad. Detaljplaneförslaget möjliggör byggnation av lokaler för verksamheter, industri med tillhörande kontorslokaler samt centrumändamål. Totalt omfattar området cirka 22,5 hektar.

Planområdet är lokaliserat väst om Kungsbacka centrum och länkas samman med staden via väg 158. Det finns goda förutsättningar för kollektivt resande till och från verksamhetsområdet samt att det finns gång- och cykelstråk i anslutning till området. 

Planen föreslår kommunalt huvudmannaskap vilket innebär att kommunen ansvarar för vägar och dagvattenanläggningar i området.

Planeringsläge

I kartan är det markområde som ägs av Fastighets AB Balder markerat i svart. I övrigt ägs marken i gemenskap av Kungsbacka kommun och Viavest/Lastbilcentralen i Kungsbacka AB.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna

Kontakta gärna