Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Foto: Hannah Larsson

Kungsmässan, utbyggnad etapp 1

Aktuellt

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 12 mars 2018.

Byggnadsnämnden godkände detaljplanen 12 december 2017. Kommunfullmäktige antog detaljplanen 6 februari 2018. 

Utbyggnad etapp 1

Utbyggnationen av Kungsmässan har delats in i två etapper. Den första etappen föreslås omfatta den stora utbyggnaden direkt söder om parkeringsdäcket, det separata cykelstråk och gångytor intill köpcentret mot den stora parkeringsytan samt gång- och cykelväg längs Borgmästaregatan. Förslaget stämmer överens med kommunens översiktsplan, ÖP06.

I den senare detaljplanen kommer tillbyggnaden med platsbildning mot Kungsbackaån, möjlighet till växthus på tak och parkeringsytan i nordöst att ingå.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna