Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker

Översvämningsskydd Kolla

Projektet Översvämningsskydd och gestaltning av å-rummet etapp Kolla har två syften:

  • att minska risken för översvämningar av befintliga bostäder utmed en ca 800 m lång sträcka utmed Kungsbackaån i området Kolla som anlades i början av 1990-talet.
  • att längs denna sträcka gestalta å-rummet för att förstärka områdets karaktär av ett grönt vattennära parkstråk. Detta görs genom en breddning av gång- och cykelvägen, fler sittplatser, planteringar och ny effekt- samt funktionsbelysning.

Tillstånd

De planerade markarbetena kommer att utföras inom det område som nås av Kungsbackaån vid högsta högvatten. Ett nytt utlopp för dagvatten och ett begränsat erosionsskydd ute i ån och vid strandkanten planeras också. För detta arbete krävs tillstånd enligt 11 kap miljöbalken vilket söks hos Mark - och miljödomstolen.

Mark och miljödomstolen har 2019-04-26 meddelat dom i målet. Byggnationen ska utföras med specifika försiktighetsmått. Läs domen här

Vad händer nu?

Under våren 2019 har Kommunstyrelsen beslutat att ta fram en övergripande strategi för hantering av översvämningsrisker inom Kungsbacka kommun.

Strategin kan påverka både hur det planerade översvämningsskyddet i Kolla utformas och vilken omfattning skyddet ska ha. Nämnden för Teknik har därför 2019-05-15 beslutat att avvakta med byggnationen i Kolla. Även arbetet med ändring av detaljplanen för Kolla 1:20 med flera har pausats, läs mer om detaljplaneprocessen här.

I väntan på beslut finns det sedan 2014 ett tillfälligt skydd som kan användas om det finns risk för översvämning. För att veta om det är dags att sätta upp det tillfälliga skyddet finns mätstationer utmed Kungsbackaån. I dessa registreras vattennivåerna i ån kontinuerligt och en prognos för den kommande veckan skapas. Om prognoserna visar vattennivåer över en förbestämd larm-gräns så fattas beslut om att skyddet ska sättas upp.

Arbetet med den kommunövergripande översvämningsstrategin leds av Christian Carlsson på Samhällsbyggnadskontoret. Har ni frågor om den övergripande strategin är ni välkomna att vända er till christian.carlsson@kungsbacka.se, 0300- 83 41 14. 

Kontakta gärna

Projektledare Anders Wallergård
0300-83 89 26
anders.wallergard@kungsbacka.se