Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Semrén & Månsson

Sankt Gertrud

Programområdet som innehåller både park och bebyggelse och är centralt beläget i Kungsbacka stad och står inför en genomgripande omvandling.

Beskrivning

Kungsbacka kommun och Aranäs AB har genomfört parallella arkitektuppdrag för att studera utformningen av Sankt Gertrud och Badhusparken i centrala Kungsbacka stad.
 
Programområdet för parallella uppdrag, som innehåller både park och bebyggelse, är centralt beläget i Kungsbacka stad och står inför en genomgripande omvandling. En ny struktur efterfrågades och stort fokus låg på grönska, vatten och närbelägna kulturmiljöer. Målsättningen för området var väl fungerande offentliga rum. Stråket mellan Kungsmässan och Innerstaden ska förbättras väsentligt och ska till sin karaktär komplettera handelsstråket genom Valand. Badhusparken ska länkas samman bättre med övriga staden och bli en attraktivare del av staden.                                                                                              

Det här ska planläggas

  • ​Stråk mellan Kungsmässan och Innerstaden som kompletterar handelsstråket genom Valand
  • Bebyggelse med bostäder, kontor och handel i bottenvåningar mot Vallgatan
  • Parkkaraktär runt Emmanuelskyrkan
  • Platser mot resecentrum
  • Säkra ett cykelstråk mot resecentrum längs Vallgatan
  • Studera Vallgatans och Storgatans gaturum

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna