Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Foto ur kulturmiljöutredning. Foto Acanthu

Söderbro 10

Aktuellt

Byggnadsnämndens arbetsutskott gav i september 2016 förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för fastigheten Söderbro 10.

Under hösten 2021 beräknas ett förslag på ny detaljplan sändas ut för samråd.

Beskrivning

Planområdet ligger inom Kungsbackas stadskärna, intill Lindens torg. I dag används en del av ytan som parkering och inlastning av varor till Hemköp. Den yta som är bebyggd innehåller äldre byggnader som har klassats som kulturhistoriskt värdefulla. Byggnaderna står oanvända och flera är i dåligt skick. Söderå skär genom planområdet.

Syftet med detaljplanen är dels att bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer, dels att pröva möjligheten för en varsam utveckling av fastigheten med ny bebyggelse för bostäder och verksamheter.

Det här ska planläggas

Bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, ny bebyggelse med bostäder och verksamheter, bevarande och utveckling av gårdsmiljön.

Tidplan

Samråd: kvartal tre 2021
Granskning: kvartal ett 2022
Antagande: kvartal två 2022

 

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna