Aktuella projekt i Kungsbacka stad

En minipark markerar början på huvudstråket genom kvarteret Valand söderifrån. Lokalerna i bottenvåning längs stråket innehåller bland annat små butiker. Centrumhuset med mer publik karaktär är en av stadsdelens profilbyggnader. Vid centrumhuset smalnar stråket av och ingen genomfartstrafik tillåts. Vid det nya ”Centrumhuset” och Gula villan anläggs ett större torg med plats för lek och vattenspegel. En bit in på stråket, med Kungsmässan i ryggen, öppnar sig en av de små miniparkerna, som är fylld med grönska och sittplatser. Från Kungsmässan bjuds vi in att följa stråket genom den nya stadsdelen mot Kungsbacka torg. Till höger är ett exempel på hur en profilbyggnad med djärv arkitektur skulle kunna se ut.

Valand

En levande stadsdel

Valand ska bli en levande stadsdel med nya bostäder, arbetsplatser och mötesplatser. Längs stråket kommer det att finnas butiker och andra verksamheter. Målsättningen är en stadsdel som är levande över dygnet, gångvänlig och attraktiv - inte minst för barn.

Det är Aranäs Fastigheter som utvecklar området. Läs mer i länken nederst på sidan. 

Ett attraktivt huvudstråk

Ryggraden i stadsdelen Valand är huvudstråket som går i nord-sydlig riktning. Stråket ska vara gångvänligt, upplevelserikt och ge förutsättningar för möten. Längs stråket finns flera miniparker, ett par lekvänliga platser och vid Gula villan ett mindre torg.

Valand - första etappen i Väster om ån

Ett samarbetsavtal träffades mellan kommunen och fastighetsbolaget Aranäs om utbyggnad av Valand och ett politiskt beslut togs att påbörja planarbetet 2009. Detaljplanen vann laga kraft i december 2014.

Ett exploateringsavtal träffades mellan fastighetsbolaget Aranäs och kommunen vilket innebär att kommunen överlåter all kvartersmark samt Gula Villan till Aranäs. Inom området ska byggas cirka 300 bostäder, varav hälften hyresrätter, cirka 10 000 m2 kontor, cirka 4 000 m2 lokaler/handel samt ett parkeringshus med 350 platser.

Varlavägen

Varlavägen i väster byggs om i samband med projektet till fyra körfält med trädplanteringar och nya infarter till Valand. I korsningen mellan Varlavägen och Kungsgatan byggs en cirkulationsplats.

Film - rundvandring i kvarteret Valand

Du kan få en rundvandring i hur framtidens kvarteret Valand kan komma att se ut genom att titta på en film. Filmen är från samrådet och några ändringar har gjorts i planförslaget sedan dess, men den ger ändå en god överblick.

Kontakta gärna