Aktuella projekt i Kungsbacka stad

En minipark markerar början på huvudstråket genom kvarteret Valand söderifrån. Lokalerna i bottenvåning längs stråket innehåller bland annat små butiker. Centrumhuset med mer publik karaktär är en av stadsdelens profilbyggnader. Vid centrumhuset smalnar stråket av och ingen genomfartstrafik tillåts. Vid det nya ”Centrumhuset” och Gula villan anläggs ett större torg med plats för lek och vattenspegel. En bit in på stråket, med Kungsmässan i ryggen, öppnar sig en av de små miniparkerna, som är fylld med grönska och sittplatser. Från Kungsmässan bjuds vi in att följa stråket genom den nya stadsdelen mot Kungsbacka torg. Till höger är ett exempel på hur en profilbyggnad med djärv arkitektur skulle kunna se ut.

Valand

En levande stadsdel

Kvarteret Valand ska bli en levande stadsdel med nya bostäder, arbetsplatser och mötesplatser. Längs stråket kommer det att finnas möjlighet till butiker och andra verksamheter. Målsättningen är en stadsdel som är levande över dygnet, gångvänlig och attraktiv - inte minst för barn.

Det är Aranäs Fastigheter som utvecklar området. Läs mer i länken nederst på sidan. 

Ett attraktivt huvudstråk

Ryggraden i kvarteret Valand är huvudstråket som går i nord-sydlig riktning. Stråket ska vara gångvänligt, upplevelserikt och ge förutsättningar för möten. Längs stråket finns flera miniparker, ett par lekvänliga platser och vid Gula villan ett mindre torg.

Kvarteret Valand - första etappen i Väster om ån

Ett samarbetsavtal träffades mellan kommunen och fastighetsbolaget Aranäs om utbyggnad av kvarteret Valand och ett politiskt beslut togs att påbörja planarbetet 2009. Detaljplanen vann laga kraft i december 2014.

Ett exploateringsavtal träffades mellan fastighetsbolaget Aranäs och kommunen vilket innebär att kommunen överlåter all kvartersmark samt Gula Villan till Aranäs. Inom området ska byggas cirka 300 bostäder, varav hälften hyresrätter, cirka 10 000 m2 kontor, cirka 4 000 m2 lokaler/handel samt ett parkeringshus med 350 platser.

Under 2015 har projektering av allmän plats såsom gator, torg samt ledningar genomförts. Området korsas av en mängd ledningar för VA, el, tele och fiber som dels flyttas och dels byggs nya.

Varlaparkeringen stängdes i januari 2016 och ersattes med tillfälliga parkeringsplatser på kvarteret Ejdern. Utbyggnad av planområdet startade med ombyggnad av Kungsgatan och cirkulationsplats vid Varlavägen.

Våren 2016 påbörjades byggnation av parkeringshuset i korsningen Kungsgatan och Varlavägen. Utbyggnaden av hela kvarteret Valand pågår preliminärt fram till år 2022.

Varlavägen

Varlavägen i väster byggs om i samband med projektet till fyra körfält med trädplanteringar och nya infarter till kvarteret Valand. I korsningen mellan Varlavägen och Kungsgatan byggs en cirkulationsplats.

Arkitektkontor har tagit fram förslag

Parallellt med arbetet för planprogrammet fick fyra arkitektkontor i uppdrag att ta fram förslag på utformning av kvarteret Valand. Förslagen utvärderades och byggnadsnämnden tyckte att man skulle arbeta vidare med förslaget från 02Landskap tillsammans med QPG. Du hittar förslaget i högerspalten. I slutändan är det kommunens samarbetspartner i projektet, Aranäs AB, som upphandlar kontoren.

Film - rundvandring i kvarteret Valand

Du kan få en rundvandring i hur framtidens kvarteret Valand kan komma att se ut genom att titta på en film. Filmen är från samrådet och några ändringar har gjorts i planförslaget sedan dess, men den ger ändå en god överblick.

Kontakta gärna